ขอแสดงความยินดีกับ Dr Bunhorng Rath ศิษย์เก่าหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะโลจิสติกส์ ได้รับประกาศนียบัตร Outstanding Paper จาก Emerald Publishing ประจำปี 2023
คณะโลจิสติกส์ ขอแสดงความยินดีกับ Dr Bunhorng Rath ศิษย์เก่าหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะโลจิสติกส์ ได้รับประกาศนียบัตร Outstanding Paper จากฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ Emerald Publishing ประจำปี 2023 จากบทความวิจัยเรื่อง ‘Risk analysis of the rice supply chain in Cambodia’ ที่เผยแพร่ผ่าน Journal of International...
Read More