ประกาศรายชื่อนิสิตผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา ทุนเงินรายได้มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖http://affairs.buu.ac.th/index.php/main/detail/1867นิสิตดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน จำนวน ๒ ฉบับ *กรอกข้อมูลตามตัวอย่าง ห้ามใช้ปากกาลบคำผิด ห้ามเขียนย้ำ ใช้ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงินเท่านั้นhttp://affairs.buu.ac.th/.../show_file/1693297566_1.pdfสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรประจำตัวนิสิต ถ่ายเฉพาะหน้าบัตรให้อยู่ในแผ่นเดียวกัน จำนวน ๒ ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารอื่นๆ ประเภทออมทรัพย์ จำนวน ๒ ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องนำส่งเอกสารที่ห้องงานบริการและสวัสดิการนิสิต ชั้น ๑ อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต จนถึงวันที่ ๕...
Read More
กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจในสายงานโลจิสติกส์
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2566 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจในสายงานโลจิสติกส์ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี และแขนงวิชาวิศวกรรมโซ่อุปทาน เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการศึกษาและประกอบอาชีพในอนาคต โดยได้รับเกียรติจากศิษย์เก่าของคณะฯ คุณพิสุทธิ์ พิกุลแย้ม Customer support assistant บริษัท H&R ChemPharm (Thailand) Ltd. บรรยายในหัวข้อ "แรงบันดาลใจจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง" และเล่าประสบการณ์ตรงจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ทั้งการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยบูรพา คณะโลจิสติกส์...
Read More
โครงการรับหมวกรับแหวน ปีการศึกษา 2566
เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566 สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดงานโครงการรับหมวกรับแหวน ปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 1 ที่ผ่านการฝึกมาในช่วงระยะเวลาหนึ่งและผ่านวันที่เรียกว่า “วันใหญ่” ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่านิสิตชั้นปีที่ 1 ทั้งหมด 27 คน ได้ผ่านการทดสอบสำคัญที่แสดงให้เห็นว่าพร้อมที่จะเป็น นักเรียนเดินเรืออย่างเต็มตัว ซึ่งก็จะได้รับชุดเครื่องแบบอันแสดงให้เห็นถึงความเป็นนักเรียนเดินเรืออย่างเต็มภาคภูมิ ซึ่งต้องผ่านพิธีการที่เรียกว่าการรับหมวก ส่วนนิสิตสาขาวิทยาการเดินเรือชั้นปีที่ 2 ที่ได้ผ่าน การฝึก การเรียน และการเป็นทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา...
Read More
โครงการประเพณีวันใหญ่ ปีการศึกษา 2566
เมื่อวันอังคารที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2566 สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดงานโครงการประเพณีวันใหญ่ ปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 1 ได้รับการฝึกระเบียบวินัยรวมทั้งการฝึกความแข็งแรงทางร่างกายและจิตใจ ทำให้สามารถทนต่อสภาพความกดดันต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งจากการทำงานบนเรือสินค้าและสภาพคลื่นลมในทะเล และสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ในการเป็นนักเรียนเดินเรือคือ “เครื่องแบบ” เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นนักเรียนเดินเรืออย่างเต็มตัว ซึ่งการที่นิสิตสาขาวิทยาการเดินเรือชั้นปีที่ 1 จะได้รับเครื่องแบบนั้นต้องผ่านวันที่เรียกว่า “วันใหญ่” เป็นวันที่ทดสอบนิสิตวิทยาการเดินเรือชั้นปีที่ 1 ที่ผ่านการฝึกมาในช่วงระยะเวลาหนึ่งว่าพร้อมที่จะได้รับเครื่องแบบหรือไม่ โดยดูจากความสามัคคี ความอดทนอดกลั้น และการเป็นผู้ตามที่ดี
Read More