รายชื่อนิสิตผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา ทุนเงินรายได้มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ประกาศรายชื่อนิสิตผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา ทุนเงินรายได้มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
http://affairs.buu.ac.th/index.php/main/detail/1867
นิสิตดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน จำนวน ๒ ฉบับ

*กรอกข้อมูลตามตัวอย่าง ห้ามใช้ปากกาลบคำผิด ห้ามเขียนย้ำ ใช้ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงินเท่านั้น
http://affairs.buu.ac.th/…/show_file/1693297566_1.pdf
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรประจำตัวนิสิต ถ่ายเฉพาะหน้าบัตรให้อยู่ในแผ่นเดียวกัน จำนวน ๒ ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารอื่นๆ ประเภทออมทรัพย์ จำนวน ๒ ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
นำส่งเอกสารที่ห้องงานบริการและสวัสดิการนิสิต ชั้น ๑ อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต จนถึงวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ (ในวันและเวลาทำการ) วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ยกเว้นวันหยุดราชการ