ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์ ที่ได้ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Jilin University

ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์ ที่ได้ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Jilin University

คณะโลจิสติกส์ ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์ ที่ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสาร Journal of Jilin University (Engineering and Technology Edition) ตีพิมพ์เผยแพร่ ปี ค.ศ. 2023 ฉบับที่ 7 หน้า 232-248 ที่อยู่ในฐานข้อมูล SJR Q2 ด้าน Electrical & Electronic Engineering  สามารถอ่านข้อมูลงานวิจัยเพิ่มเติมได้ที่
https://jilindaxuexuebao.net/details.php?id=DOI:10.17605/OSF.IO/5RD3F