ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์ ที่ได้ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Jilin University
คณะโลจิสติกส์ ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์ ที่ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสาร Journal of Jilin University (Engineering and Technology Edition) ตีพิมพ์เผยแพร่ ปี ค.ศ. 2023 ฉบับที่ 7 หน้า 232-248 ที่อยู่ในฐานข้อมูล SJR Q2 ด้าน Electrical & Electronic Engineering  สามารถอ่านข้อมูลงานวิจัยเพิ่มเติมได้ที่https://jilindaxuexuebao.net/details.php?id=DOI:10.17605/OSF.IO/5RD3F
Read More