โครงการศึกษาดูงาน ณ ท่าเรือ Kerry Siam Seaport

โครงการศึกษาดูงาน ณ ท่าเรือ Kerry Siam Seaport

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2566 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการศึกษาดูงาน ณ ท่าเรือ Kerry Siam Seaport ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน แขนงการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชนาวี ทั้งหมด 73 คน นำโดย ผศ.ดร.ธัญภัส เมืองปัน ผศ.คงศักดิ์ เศรษฐดา อ. ฐานันดร์ กัณฑะษา และ อ. กิตติศักดิ์ มัฆวาล โดยได้นำนิสิตเข้าเยี่ยมชมท่าเรือKerry Siam Seaport และได้รับเกียรติจาก คุณวิศรุต คงอุทัยกุล ผู้บริหารของท่าเรือ Kerry Siam Seaport ที่ได้ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้แก่นิสิตในเรื่อง การปฏิบัติการในท่าเรือ จัดการท่าเรือ กิจการต่างๆ ภายในท่าเรือ Kerry Siam Seaport รวมถึงได้นำเยี่ยมชมบรรยากาศการจัดการและปฎิบัติการสินค้าในท่าเรือ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในกิจกรรมของการขนส่งและโลจิสติกส์ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวทำให้นิสิตให้เห็นการปฏิบัติงานจริงจากภาคอุตสหากรรม ได้เรียนรู้นอกเหนือจากในห้องเรียน สร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพและการเรียนต่อไป