ต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานจากโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท อ่ำช้าง ตำแหน่ง หัวหน้าเเขนงการจัดการโลจิสติกส์ และกัปตันกิตติศักดิ์ มัฆวาล พร้อมด้วยตัวเเทนนิสิตจากสโมสรนิสิตคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมต้อนรับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เเละนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ เข้าศึกษาดูงาน เเละเยี่ยมชมบรรยากาศการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนได้รับการเเนะเเนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา เเละสร้างเเรงบันดาลใจในการวางแผนการศึกษาเเละการประกอบอาชีพในอนาคต
Read More
เข้าร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 26
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ถึง 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 26 ณ มหาวิทยาลัยสยาม เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาหลักสูตร และสาขาวิชาของคณะฯ เป็นแนวทางในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Read More
งานประชาสัมพันธ์คณะโลจิสติกส์ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการะชาสัมพันธ์หลักสูตรประจำปีการศึกษา 2566 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาหลักสูตร และสาขาวิชาของคณะฯ เป็นแนวทางในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Read More
เมื่อวันที่ 13 – 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 รองศาสตราจารย์ เรือเอก ดร.สราวุธ ลักษณะโต รองคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และพัฒนานิสิต และคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ แก่สโมสรนิสิตคณะโลจิสติกส์ ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ เอกสุววรณ โฮมสเตย์ จังหวัด จันทบุรี และศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี เพื่อให้นิสิตสโมสรนิสิตมีความรู้...
Read More
ต้อนรับครูและนักเรียน จากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 - 12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มัธยะ ยุวมิตร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์  พร้อมทั้งทีมสโมสรนิสิต คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ให้การต้อนรับคณะฯครูและนักเรียน จากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จำนวน 36 คน ที่มีความสนใจในการศึกษาต่อทางด้านการจัดการโลจิสติกส์ ซึ่งในกิจกรรมนี้ มีทั้งการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องของการรับเข้าศึกษาต่อ และเส้นทางอาชีพหลังจบการศึกษา รวมถึงการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆภายในคณะโลจิสติกส์
Read More
โครงการสัมมนาศึกษาดูงาน ณ สปป.ลาว
เมื่อวันที่ 7-10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการสัมมนาศึกษาดูงานรถไฟฟ้าความเร็วสูง ณ สปป.ลาว เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งทางโลจิสติกส์ ในพื้นที่รถไฟฟ้าความเร็วสูง และเส้นทาง From Land Lock to Land Link ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสร้างสัมพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยนจำนวนนิสิตต่างชาติเพื่อเข้ารับการศึกษา เข้ารับการฝึกอบรม หรือทำวิจัย เพื่อตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว และ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์
Read More