โครงการสัมมนาศึกษาดูงาน ณ สปป.ลาว

โครงการสัมมนาศึกษาดูงาน ณ สปป.ลาว

เมื่อวันที่ 7-10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการสัมมนาศึกษาดูงานรถไฟฟ้าความเร็วสูง ณ สปป.ลาว เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งทางโลจิสติกส์ ในพื้นที่รถไฟฟ้าความเร็วสูง และเส้นทาง From Land Lock to Land Link ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสร้างสัมพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยนจำนวนนิสิตต่างชาติเพื่อเข้ารับการศึกษา เข้ารับการฝึกอบรม หรือทำวิจัย เพื่อตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว และ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์