โครงการศึกษาดูงาน LogiMAT – Intelligent Warehouse 2023

โครงการศึกษาดูงาน LogiMAT – Intelligent Warehouse 2023

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2566 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการศึกษาดูงาน LogiMAT – Intelligent Warehouse 2023 ณ Impact Exhibition Center Hall 5-6 ศูนย์แสดงสินค้าและการการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน แขนงวิศวกรรมโซ่อุปทาน ทั้งหมด 49 คน นำโดย อาจารย์ผรณกษม อินทรทัต โดยนิสิตได้ร่วมชมการสาธิตการทำงานของคลังสินค้าอัจฉริยะ ได้แก่ ระบบ AS/RS, ระบบ AGV (Automated Guided Vehicles), ระบบ AMR (Autonomous Mobile Robot) อีกทั้งยังได้ร่วมฟังงานสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีโลจิสติกส์ในสาขาต่างๆ และ เยี่ยมชมบูธจัดแสดงสินค้าและเทคโนโลยีจากหน่วยงานภาครัฐ องค์ มหาวิทยาลัยและบริษัทต่างๆ โครงการดังกล่าวทำให้นิสิตได้เห็นและศึกษาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมจริง จะช่วยพัฒนาทักษะด้านการปฏิบัติงานในด้านโลจิสติกส์และเตรียมความพร้อมให้นิสิตสามารถประกอบอาชีพในสายงานด้านนี้ได้ดีในอนาคต