ทุนการศึกษา "ทุนสยามเคมีคอลอนุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2566 " จำนวน 2 ทุน 1. สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 สาขา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 1 ทุน ระยะเวลาการให้ทุน 3 ปี จนจบการศึกษา ปีละ 120,000 บาท2. สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 หรือ 3 หลักสูตรการบริหารจัดการโลจิสติกส์หรือที่เกี่ยวข้อง...
Read More