คณะโลจิสติกส์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนิรุทธ์ ขันธสะอาด ที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ
เรื่อง “การพัฒนาแบบจำลองสำหรับการพยากรณ์และจัดสรรทรัพยากรอัจฉริยะ สำหรับโครงข่ายโซ่อุปทานPhysical Internet” (Towards a Smart Prediction and Optimization Model in the Context of Physical Internet Supply Chain Network) จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2567
Read More
ประชาสัมพันธ์นิสิตผู้ได้รับทุนการศึกษา โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 21 ทุน รายละเอียดดังเเนบ
Read More