Air Transport Management

 Air Transport Management

หลักสูตรการจัดการการขนส่งทางอากาศเหมาะสำหรับผู้บริหารธุรกิจขนส่งทางอากาศ ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ผู้ใช้บริการขนส่งทางอากาศและหน่วยงานภาครัฐและสถาบันทางวิชาการที่ต้องการเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการบริหาร การตลาด และการวางแผนธุรกิจการขนส่งทางอากาศ

การดำเนินโครงการอบรมระยะสั้นจะใช้วิธีการอมรม และการแบ่งกลุ่มสัมมนา โดยมีตารางเวลาและรายละเอียดของหลักสูตร ดังนี้

ครั้งที่ เวลา หัวข้อการอบรม
1 9.00 – 16.00 น. การทำความเข้าใจกับลักษณะความต้องการบริการขนส่งทางอากาศ
2 9.00 – 16.00 น. การวางแผนการตลาดธุรกิจขนส่งผู้โดยสารและสินค้าทางอากาศ
3 9.00 – 16.00 น. การวัดประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการ
4 9.00 – 16.00 น. การจัดตารางเวลาการให้บริการขนส่งทางอากาศ
5 9.00 – 16.00 น. การบริหารท่าอากาศยาน
6 9.00 – 16.00 น. การตลาดท่าอากาศยาน
7 9.00 – 16.00 น. การจัดระเบียบธุรกิจขนส่งทางอากาศและการเปิดเสรีการบิน
8 9.00 – 16.00 น. โลจิสติกส์สำหรับการขนส่งสินค้าทางอากาศและพันธมิตรการบิน

Faculty

Sorry no post found.