Logistics Management

 

แขนงวิชาการจัดการโลจิสติกส์

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย     : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Logistics and Supply Chain Management)

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย     : วท.บ. (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)
ภาษาอังกฤษ : B.Sc. (Logistics and Supply Chain Management)

 

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์-คณิต หรือ แผนการเรียนภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ (ศิลป์-คำนวณ) มีความประพฤติดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ซึ่งเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือเป็นโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และตามที่มหาวิทยาลัยจะประกาศเพิ่มเติม

 

โครงสร้างหลักสูตร

รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร ดาวน์โหลดที่นี่

 

หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาทักษะการใช้ชีวิตคุณภาพ 9 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 12 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาที่เสริมสมรรถนะการทางานในโลกอนาคต 9 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ 93 หน่วยกิต
2.1 วิชาเฉพาะด้าน 18 หน่วยกิต
แคลคูลัส 3(3-0-6)
สถิติเบื้องต้นสาหรับวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6)
การบัญชีเพื่อการจัดการในธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์ 3(3-0-6)
หลักการตลาด 3(2-3-4)
กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6)
หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)
2.2 วิชาบังคับ 45 หน่วยกิต
แรงบันดาลใจในสายงานโลจิสติกส์ 1(0-2-1)
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3(3-0-6)
การขนส่งและการกระจายสินค้า 3(3-0-6)
การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง 3(3-0-6)
การจัดการด้านการปฏิบัติการ 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษโลจิสติกส์ 3(3-0-6)
การสังเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ 3(3-0-6)
การใช้คอมพิวเตอร์ในการจาลองสถานการณ์ 1 3(2-2-5)
การจัดการคุณภาพ 3(3-0-6)
เทคนิคการนาเสนองาน 2(1-2-3)
จริยธรรมทางธุรกิจ 2(2-0-4)
สัมมนา 1(2-0-4)
วิชาโครงงาน 1 3(0-6-3)
วิชาโครงงาน 2 3(0-6-3)
การบูรณาการการเรียนรู้การทางานทางโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 9(0-18-9)
2.3 วิชาเอก 30 หน่วยกิต
2.3.1 วิชาเอกบังคับ 18 หน่วยกิต
การจัดการการจัดหาในโซ่อุปทาน 3(3-0-6)
การวัดประสิทธิภาพในโซ่อุปทาน 3(3-0-6)
การจัดการโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)
ปฏิบัติการโลจิสติกส์ภาคบริการ 3(3-0-6)
การจัดเส้นทางและตารางเวลายานพาหนะ 3(3-0-6)
การจัดการรายได้ 3(3-0-6)
2.3.2 วิชาเอกเลือก 12 หน่วยกิต
หัวข้อเลือกสรร 2(2-0-4)
นวัตกรรมและสมาร์ทเทคโนโลยีในงานโลจิสติกส์ 3(3-0-6)
การเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจโลจิสติกส์ 3(3-0-6)
เทคนิคเอ็กเซลขั้นสูงและสเปรดชีท 3(2-2-5)
การขนถ่ายวัสดุและบรรจุภัณฑ์ 3(3-0-6)
การจัดการความเสี่ยงในโซ่อุปทาน 3(3-0-6)
การจัดการโลจิสติกส์ในเมือง 3(3-0-6)
การจัดการโลจิสติกส์อย่างยั่งยืน 3(3-0-6)
การจัดการค้าปลีก 3(3-0-6)
การจัดการโซ่อุปทานระดับโลก 3(3-0-6)
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการโซ่อุปทาน 3(3-0-6)
การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ 3(3-0-6)
การประกันภัยในอุตสาหกรรมขนส่งและบริการโลจิสติกส์ 3(3-0-6)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

* เลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนในคณะโลจิสติกส์ได้อีกไม่เกิน 6 หน่วยกิต ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของประธานสาขาวิชา

1. มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา ความตระหนักคุณธรรมและจรรยาบรรณของนักโลจิสติกส์
2. รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองและสังคม มีจิตสาธารณะ ทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น ในฐานะผู้นำและสมาชิกในทีม
3. มีความรู้ ความเข้าใจ อธิบายความสำคัญ ลักษณะของการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในภาคการผลิต ภาคบริการและภาคการค้า
4. บ่งชี้ปัญหา และปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจัดการคลังสินค้า สินค้าคงคลัง การขนส่งและการกระจายสินค้า และกิจกรรมโลจิสติกส์ต่างๆ ได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล
5. คิด วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ วางแผนในการทำงานและแก้ปัญหาด้านการจัดการโลจิสติกส์อย่างมีลำดับขั้นตอนที่เหมาะสมกับสถานการณ์
6. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญในการวิเคราะห์ตัดสินใจการจัดการคลังสินค้า สินค้าคงคลัง การขนส่งและกระจายสินค้า และกิจกรรมโลจิสติกส์ต่างๆ ได้
7. มีทักษะในการแสวงหาความรู้ สืบค้นข้อมูล ค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งรวบรวมฐานข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่างๆ เพื่อต่อยอดในการศึกษาในระดับสูงขึ้นและรวมทั้งการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต
8. สื่อสารและถ่ายทอดองค์ความรู้ในงานด้านโลจิสติกส์ให้กับเพื่อนร่วมงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้

การรับสมัคร

มหาวิทยาลัยบูรพามีนโยบายสำคัญในการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาคือ มุ่งคัดเลือกคนเก่ง คนดี มีความสามารถสูง มุ่งกระจายโอกาสสู่ภาคตะวันออก และมุ่งความเสมอภาคเท่าเทียมกันในโอกาศเข้าการศึกษาด้วยนโยบายสำคัญดังกล่าวข้างต้นทำให้มีวิธีการ

คัดเลือกเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ในรูปแบบที่หลากหลาย และ มีสาระสำคัญในแต่ละวิธีสรุปดังนี้
– โครงการรับตรงในภาคตะวันออก จำนวนที่รับประมาณ ร้อยละ 50 ของจำนวนที่รับเข้าศึกษาทั้งหมด
– โครงการรับตรงทั่วประเทศ จำนวนรับประมาณร้อยละ 15 ของจำนวนที่จะรับเข้าศึกษาทั้งหมด
– โครงการ Admissions จำนวนรับประมาณร้อยละ 30 ของจำนวนที่จะรับเข้าศึกษาทั้งหมด
– โครงการพิเศษ จำนวนรับประมาณร้อยละ 5 ของจำนวนที่จะรับทั้งหมด

สมัครเข้าศึกษา >> http://regservice.buu.ac.th/index.html

 

Faculty