Master of science in logistics and supply chain management

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ปรัชญา

      หลักสูตรนี้ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ด้านการจัดการโลจิสติกส์และ โซ่อุปทาน ฝึกกระบวนการวิเคราะห์และการประยุกต์ความรู้ในการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการจัดซื้อจัดหา คลังสินค้า การขนส่ง การกระจายสินค้า และการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่ตอบสนองต่อประเด็นปัญหาสำคัญขององค์กร ใฝ่รู้ มีความรับผิดชอบ มีความเป็นผู้ประกอบการที่มีจริยธรรมทางธุรกิจ

 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Program Education Objective: PEOs)

      จากการเก็บข้อมูลความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสถานประกอบการ พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตต้องการบัณฑิตที่มีจริยธรรมทางธุรกิจ มีทักษะด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ เช่น การใช้ MS Excel ในการวิเคราะห์ข้อมูลหรือสร้างแบบจำลอง สามารถประยุกต์หลักการทางโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในการลดต้นทุนหรือเพิ่มประสิทธิภาพในสถานประกอบการได้ ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงมีวัตถุประสงค์ดังนี้

(1) เพื่อตอบสนองต่อความต้องการบุคลากรด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในประเทศ โดยเน้นการเพิ่มความชำนาญให้กับบุคลากรในภาคธุรกิจที่ทำงานประจำ
(2) เพื่อตอบสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพา ด้านการจัดการศึกษา
(3) เพื่อพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรในภาคธุรกิจที่ต้องการเพิ่มองค์ความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานให้กับหน่วยงานของตน
(4) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะและผลลัพธ์การเรียนรู้ 4 ด้าน คือ ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านจริยธรรม และด้านลักษณะบุคคล

 
หลักสูตรระดับปริญญาโท มี 2 หลักสูตร ดังนี้
วท.ม. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
 • แผน ก. เรียนเต็มเวลา แบบ ก. 2 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
  1) หมวดวิชาบังคับ (6 วิชา) 15 หน่วยกิต
      1. Research Methodology
      2. Strategic Supply Chain Management
      3. Strategic Procurement
      4. Warehousing and Distribution Management
      5. Transport Management
      6. Seminar
  2) หมวดวิชาเลือก 9 หน่วยกิต
  3) วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
 • แผน ข. เรียนเสาร์-อาทิตย์ จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
  1) หมวดวิชาบังคับ (6 วิชา) 15 หน่วยกิต
      1. Research Methodology
      2. Strategic Supply Chain Management
      3. Strategic Procurement
      4. Warehousing and Distribution Management
      5. Transport Management
      6. Seminar
  2) หมวดวิชาเลือก 15 หน่วยกิต
  3) งานนิพนธ์ 6 หน่วยกิต
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

    ผศ.ดร.ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล
    ศ.ดร.ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์
    ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ สุรารักษ์

 

Faculty

Sorry no post found.