Logistics and Supply Chain Mgt. (MSc.)

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย     : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Logistics and Supply Chain Management

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย     : วท.ม.(การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)
ภาษาอังกฤษ : M.Sc. (Logistics and Supply Chain Management)

ปรัชญา

พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ในระดับวางแผนและระดับบริหารให้มีความรู้ความเข้าใจเชิงลึกถึงหลักการและทฤษฎีในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และมีความสามารถในการทำวิจัยโดยการใช้ความรู้ภาคทฤษฏีมาประยุกต์ ให้เกิดการพัฒนาความรู้ใหม่ในสาขาวิชาได้อย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรม และจริยธรรมตามหลักวิชาการ และเป็นนักบริหารที่มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพื่อตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ของประเทศต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการนำความรู้ไปประยุกต์ในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม เป็นการลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าทั้งภายในและระหว่างประเทศ
3. เพื่อให้มหาบัณฑิตมีความสามารถในการวิจัยทางการจัดการโลจิสติสก์และโซ่อุปทาน
4. เพื่อสนองความต้องการกำลังคนด้านการจัดการโลจิสติสก์และโซ่อุปทาน
5. ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเป็นผู้นำ มีความใฝ่รู้ และมีจริยธรรมสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

คุณสมบัติเฉพาะ

แผน ก (ทำวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต)

 • กลุ่มวิชาเลือก การจัดการโลจิสติกส์
 • กลุ่มวิชาเลือก วิศวกรรมโซ่อุปทาน
 1. สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.75
 2. มีความรู้ภาษาอังกฤษ ดี
 3. มีพื้นฐานความรู้ทางคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่าระดับปริญญาตรี  ในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 4. สามารถเรียนได้เต็มเวลา

แผน ข (ทำการศึกษาอิสระ 6 หน่วยกิต)

 • กลุ่มวิชาเลือก การจัดการโลจิสติกส์
  – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชาที่มีประสบการณ์ทำงานด้านโลจิสติกส์
 • กลุ่มวิชาเลือก วิศวกรรมโซ่อุปทาน
  – สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม
 • กลุ่มวิชาเลือก โลจิสติกส์การบิน
  – สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
  – มีใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี (Commercial Pilot License : CPL)
  *สามารถเรียนเรียบจบได้ภายในระยะเวลา 12 เดือน โดยเทียบรายวิชาเลือก จำนวน 4 วิชา  และสอบผ่านรายวิชาการศึกษาอิสระ (Independent Study) จำนวน 6 หน่วยกิต

 

การรับสมัคร
สมัครได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา (ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://grd.buu.ac.th)

การสอบคัดเลือก
สอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากผลการเรียนในระดับปริญญาตรีและประสบการณ์

วัน/เวลาเรียน
ภาคปกติ เรียนในเวลาราชการและวันเสาร์ – วันอาทิตย์
ภาคพิเศษ เรียนเฉพาะวันเสาร์-วันอาทิตย์

ค่าเล่าเรียน
     แผน ก ค่าบำรุงและค่าธรรมเนียม ตลอดหลักสูตรประมาณ 95,000 บาท
     แผน ข แบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 195,000 บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา แบบเหมาจ่ายคณะโลจิสติกส์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 สำหรับนิสิตเข้าเรียนตั้งแต่ภาคต้น แบ่งเป็น  5 งวด

 

งวด ยอดชำระ
งวดที่ 1 เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตในภาคต้น 50,000 บาท
งวดที่ 2 ภาคปลาย ของปีที่ 1 50,000 บาท
งวดที่ 3 ภาคฤดูร้อน ของปีที่ 1 25,000 บาท
งวดที่ 4 ภาคต้น ของปีที่ 2 40,000 บาท
งวดที่ 5 ภาคปลาย ของปีที่ 2 30,000 บาท

 

* ในกรณีที่นิสิตสามารถสำเร็จการศึกษาได้ก่อนระยะเวลาของหลักสูตร 2 ปี สามารถชำระค่าธรรมเนียมเพียงบางส่วนตามระยะเวลาศึกษา

 

หลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก. แบบ ก(2) หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก 9 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
แผน ข. หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก 15 หน่วยกิต
งานค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ รวม 15 หน่วยกิต
91650161 ระเบียบวิธีการวิจัย 2(2-0-4)
Research Methodology
91655161 การจัดการโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)
Strategic Supply Chain Management
91655261 กลยุทธ์การจัดหา 3(3-0-6)
Strategic Procurement
91655361 การจัดการคลังสินค้าและกระจายสินค้า 3(3-0-6)
Warehousing and Distribution Management
91655461 การจัดการการขนส่ง 3(3-0-6)
Transport Management
91669161 สัมมนา 1(0-2-1)
Seminar
หมวดวิชาเลือก ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
91651161 กฎหมายและธุรกิจการขนส่ง 3(3-0-6)
Transport Business and Law
91652161 เศรษฐศาสตร์ของการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 3(3-0-6)
Multimodal Transport Economics
91653161 การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการจัดการการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3(3-0-6)
Quantitative Analysis for Logistics and Supply Chain Management
91661261 การประกันภัยในอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ 3(3-0-6)
Industrial and Commercial Insurance
91663261 การสังเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ 3(2-2-5)
Business Data Analytics
91664161 การบริหารระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
Global Logistics Management
91664261 การจัดการการขนส่งทางอากาศ 3(3-0-6)
Air Transport Management
91664361 การจัดการการขนส่งทางเรือ 3(3-0-6)
Shipping Management
91664461 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3(3-0-6)
Information Technology for Logistics and Supply Chain
91665161 การวิจัยดำเนินงานสำหรับวิศวกรรมโซ่อุปทาน 3(3-0-6)
Supply Chain Engineering Operations Research
91665261 การออกแบบโครงข่ายโซ่อุปทาน 3(3-0-6)
Supply Chain Network Design
91665361 รการแก้ปัญหาโลจิสติกส์ด้วยการเขียนโปรแกรมในเอ็กเซล 3(2-2-5)
Solving Logistics Problems with Excel VBA
91665461 การจำลองสถานการณ์ในโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ 3(2-2-5)
Simulation in Supply Chain and Logistics
91665561 วิทยาศาสตร์ข้อมูลในโซ่อุปทานและโลจิสติกส์3 (2-2-5) 3 (2-2-5)
Data Science in Supply Chain and Logistics
91665661 ระบบควบคุมอัตโนมัติในอุตสาหกรรม 3 (3-0-6)
Automation Systems in Industrial Applications
91666161 หัวข้อเลือกสรรด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 1 1(1-0-2)
Selected Topics in Logistics and Supply Chain Management I
91666261 หัวข้อเลือกสรรด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 2 1(1-0-2)
Selected Topics in Logistics and Supply Chain Management II
วิทยานิพนธ์ รวม 12 หน่วยกิต
91669961 วิทยานิพนธ์ 12(0-0-36)
Thesis
หมวดวิชาบังคับ รวม 15 หน่วยกิต
91650161 ระเบียบวิธีการวิจัย 2(2-0-4)
Research Methodology
91655161 การจัดการโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)
Strategic Supply Chain Management
91655361 การจัดการคลังสินค้าและกระจายสินค้า 3(3-0-6)
Warehousing and Distribution Management
91655461 การจัดการการขนส่ง 3(3-0-6)
Transport Management
91669161 สัมมนา 1(0-2-1)
Seminar
กลุ่มวิชาเลือก การจัดการโลจิสติกส์ ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 4 วิชา
91653161 การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการจัดการโลจิสติกส์ 3 (3-0-6)
Quantitative Analysis for Logistics Management
91655261 กลยุทธ์การจัดหา 3(3-0-6)
Strategic Procurement
91664161 การบริหารโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ 3 (3-0-6)
Global Logistics Management
91651161 กฎหมายและธุรกิจการขนส่ง 3 (3-0-6)
Transport Business and Law
91652161 เศรษฐศาสตร์ของการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 3 (3-0-6)
Multimodal Transport Economics
91664361 การจัดการการขนส่งทางเรือ 3 (3-0-6)
Shipping Management
กลุ่มวิชาเลือก วิศวกรรมโซ่อุปทาน ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 4 วิชา
91665561 วิทยาศาสตร์ข้อมูลในโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ 3 (2-2-5)
Data Science in Supply Chain and Logistics
91665161 การวิจัยดำเนินงานสำหรับวิศวกรรมโซ่อุปทาน 3 (3-0-6)
Supply Chain Engineering Operations Research
91665261 การออกแบบโครงข่ายโซ่อุปทาน 3 (3-0-6)
Supply Chain Network Design
91665661 ระบบควบคุมอัตโนมัติในอุตสาหกรรม 3 (3-0-6)
Automation System in Industrial Applications
กลุ่มวิชาเลือก โลจิสติกส์การบิน ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 4 วิชา
91665764 ระบบอากาศยานและโปรแกรมการซ่อมบำรุง 3 (3-0-6)
Aircraft System and Maintenance Programs
91665864 กฎและข้อบังคับทางการบิน 3 (3-0-6)
Aviation Law and Regulation
91665964 การวางแผนการบิน 3 (3-0-6)
Flight Planning
91666064 การจัดการจราจรทางอากาศ 3 (3-0-6)
Air Traffic Management
91666364 การจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ 3 (3-0-6)
Air Cargo Management
91666464 การจัดการรายได้ของสายการบิน 3 (3-0-6)
Airline Revenue Management
91666564 มนุษย์ปัจจัยทางการบิน 3 (3-0-6)
Human Factors in Aviation
91664261 การจัดการการขนส่งทางอากาศ 3 (3-0-6)
Air Transport Management
กลุ่มวิชาเลือก ทั่วไป
91663261 การสังเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ 3 (2-2-5)
Business Data Analytics
91664461 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3 (3-0-6)
Information Technology for Logistics and Supply Chain
91665361 การแก้ปัญหาโลจิสติกส์ด้วยการเขียนโปรแกรมในเอ็กเซล 3 (2-2-5)
Solving Logistics Problems with Excel VBA
91661261 การประกันภัยในอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ 3 (3-0-6)
Industrial and Commercial Insurance
91666161 หัวข้อเลือกสรรด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 1 1 (1-0-2)
Selected Topics in Logistics and Supply Chain Management I
91666261 หัวข้อเลือกสรรด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 2 1 (1-0-2)
Selected Topics in Logistics and Supply Chain Management 2
งานค้นคว้าอิสระ รวม 6 หน่วยกิต
91669861 การศึกษาอิสระ 6(0-3-9)
Independent Study

Faculty