Logistics and Supply Chain Mgt. (MSC)

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย     : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Logistics and Supply Chain Management

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย     : วท.ม.(การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)
ภาษาอังกฤษ : M.Sc. (Logistics and Supply Chain Management)

ปรัชญา

            พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ในระดับวางแผนและระดับบริหารให้มีความรู้ความเข้าใจเชิงลึกถึงหลักการและทฤษฎีในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และมีความสามารถในการทำวิจัยโดยการใช้ความรู้ภาคทฤษฏีมาประยุกต์ ให้เกิดการพัฒนาความรู้ใหม่ในสาขาวิชาได้อย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรม และจริยธรรมตามหลักวิชาการ และเป็นนักบริหารที่มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพื่อตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ของประเทศต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการนำความรู้ไปประยุกต์ในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม เป็นการลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าทั้งภายในและระหว่างประเทศ
3. เพื่อให้มหาบัณฑิตมีความสามารถในการวิจัยทางการจัดการโลจิสติสก์และโซ่อุปทาน
4. เพื่อสนองความต้องการกำลังคนด้านการจัดการโลจิสติสก์และโซ่อุปทาน
5. ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเป็นผู้นำ มีความใฝ่รู้ และมีจริยธรรมสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

คุณสมบัติเฉพาะ

แผน ก

  • สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.75
  • มีความรู้ภาษาอังกฤษ ดี
  • มีพื้นฐานความรู้ทางคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่าระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • สามารถเรียนได้เต็มเวลา

แผน ข

  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชาที่มีประสบการณ์ทำงานด้านโลจิสติกส์

การรับสมัคร
สมัครได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา (ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://graduate.buu.ac.th)

การสอบคัดเลือก
สอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากผลการเรียนในระดับปริญญาตรีและประสบการณ์

วัน/เวลาเรียน
ภาคปกติ เรียนในเวลาราชการและวันเสาร์ – วันอาทิตย์
ภาคพิเศษ เรียนเฉพาะวันเสาร์-วันอาทิตย์

ค่าเล่าเรียน
     แผน ก ค่าบำรุงและค่าธรรมเนียม ตลอดหลักสูตรประมาณ 95,000 บาท
     แผน ข แบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 195,000 บาท

หลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก. แบบ ก(2) หน่วยกิจ
หมวดวิชาบังคับ 15 หน่วยกิจ
หมวดวิชาเลือก 9 หน่วยกิจ
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิจ
แผน ข. หน่วยกิจ
หมวดวิชาบังคับ 15 หน่วยกิจ
หมวดวิชาเลือก 15 หน่วยกิจ
งานค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิจ
หมวดวิชาบังคับ รวม 15 หน่วยกิต
916501 ระเบียบวิธีการวิจัย 2(2-0-4)
Research Methodology
916531 การวางแผนการจัดการการขนส่งสินค้า 3(3-0-6)
Freight Transport Planning and Management
916551 การวางแผนการปฏิบัติการคลังสินค้าและการจัดการสินค้าคงคลัง 3(3-0-6)
Warehousing Operation Planning and Inventory Management
916553 การจัดการโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)
Strategic Supply Chain Management
916554 การบริหารระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
Global Logistics Management
916571 สัมมนา 1(0-2-1)
Seminar
หมวดวิชาบังคับ ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
916511 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งหลายรูปแบบ 3(3-0-6)
Legal Aspects of Multimodal Transport
916521 เศรษฐศาสตร์การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 3(3-0-6)
Multimodal Economics
916532 การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3(3-0-6)
Quantitative Analysis for Logistics and Supply Chain Management
916545 การจัดการเทอร์มินัล 3(3-0-6)
Terminal Management
916552 การจัดซื้อจัดหาเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)
Strategic Purchasing and Procurement
916641 การจัดการการขนส่งทางบก 3(3-0-6)
Land Transport Management
916642 การจัดการการขนส่งทางอากาศ 3(3-0-6)
Air Transport Management
916643 การจัดการการขนส่งทางเรือ 3(3-0-6)
Shipping Management
916651 แบบจำลองโลจิสติกส์และการปฏิบัติการ 3(3-0-6)
Logistics Models and Operations
916652 การจัดการสถานการณ์เพื่อการจัดการด้านโลจิสติกส์ 3(3-0-6)
Simulation for Logistics Management
916661 ความปลอดภัยในการขนส่งและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
Transport Safety and Environment
916662 ระบบสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์ 3(3-0-6)
Information System for Logistics
916663 การจัดการโลจิสติกส์เพื่อความยั่งยืน 3(3-0-6)
Sustainable Logistics Management
916664 หัวข้อเลือกสรรทางการขนส่ง 1 1(1-0-2)
Selected Topics in Transport I
916665 หัวข้อเลือกสรรทางการขนส่ง 2 1(1-0-2)
Selected Topics in Transport II
916666 หัวข้อเลือกสรรทางโซ่อุปทาน 1 1(1-0-2)
Selected Topics in Supply Chain I
916667 หัวข้อเลือกสรรทางโซ่อุปทาน 2 1(1-0-2)
Selected Topics in Supply Chain II
วิทยานิพนธ์ รวม 12 หน่วยกิต
916699 วิทยานิพนธ์ 12(0-0-36)
Thesis
หมวดวิชาบังคับ รวม 15 หน่วยกิต
916501 ระเบียบวิธีการวิจัย 2(2-0-4)
Research Methodology
916531 การวางแผนการจัดการการขนส่งสินค้า 3(3-0-6)
Freight Transport Planning and Management
916551 การวางแผนการปฏิบัติการคลังสินค้าและการจัดการสินค้าคงคลัง 3(3-0-6)
Warehousing Operation Planning and Inventory Management
916553 การจัดการโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)
Strategic Supply Chain Management
916554 การบริหารระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
Global Logistics Management
916691 สัมมนา 1(0-2-1)
Seminar
หมวดวิชาบังคับ ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
916511 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งหลายรูปแบบ 3(3-0-6)
Legal Aspects of Multimodal Transport
916521 เศรษฐศาสตร์การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 3(3-0-6)
Multimodal Economics
916532 การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3(3-0-6)
Quantitative Analysis for Logistics and Supply Chain Management
916541 หลักการขนส่ง 3(3-0-6)
Principles of Transportation
916545 การจัดการเทอร์มินัล 3(3-0-6)
Terminal Management
916552 การจัดซื้อจัดหาเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)
Strategic Purchasing and Procurement
916641 การจัดการการขนส่งทางบก 3(3-0-6)
Land Transport Management
916642 การจัดการการขนส่งทางอากาศ 3(3-0-6)
Air Transport Management
916643 การจัดการการขนส่งทางเรือ 3(3-0-6)
Shipping Management
916651 แบบจำลองโลจิสติกส์และการปฏิบัติการ 3(3-0-6)
Logistics Models and Operations
916652 การจัดการสถานการณ์เพื่อการจัดการด้านโลจิสติกส์ 3(3-0-6)
Simulation for Logistics Management
916661 ความปลอดภัยในการขนส่งและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
Transport Safety and Environment
916662 ระบบสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์ 3(3-0-6)
Information System for Logistics
916663 การจัดการโลจิสติกส์เพื่อความยั่งยืน 3(3-0-6)
Sustainable Logistics Management
916664 หัวข้อเลือกสรรทางการขนส่ง 1 1(1-0-2)
Selected Topics in Transport I
916665 หัวข้อเลือกสรรทางการขนส่ง 2 1(1-0-2)
Selected Topics in Transport II
916666 หัวข้อเลือกสรรทางโซ่อุปทาน 1 1(1-0-2)
Selected Topics in Supply Chain I
916667 หัวข้อเลือกสรรทางโซ่อุปทาน 2 1(1-0-2)
Selected Topics in Supply Chain II
วิทยานิพนธ์ รวม 12 หน่วยกิต
916698 งานค้นคว้าอิสระ 6(0-3-9)
Independent Study

Faculty