Nautical Science

สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ

วิทยาการเดินเรือ (วท.บ.) 5 ปี | ไม่น้อยกว่า 179 หน่วยกิต

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย     : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย     : วท.บ. (วิทยาการเดินเรือ)
ภาษาอังกฤษ : B.Sc. (Nautical Science)

IMG_3002 copy

ปรัชญา

มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะการทำงานในตำแหน่งนายประจำเรือตามมาตรฐานสากล ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย และมีภาวะผู้นำ บนเรือเดินทะเลระหว่างประเทศ รวมถึงงานขององค์กรภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับกิจการทางทะเลของประเทศ

คุณสมบัติเฉพาะ

 1. ผู้สมัครต้องเป็นเพศชาย สูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 2. สายตาปกติและตาไม่บอดสี
 3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงและโรคซึ่งเป็นอุปสรรค์ต่อวิชาชีพ เช่น โรคหัวใจ ไวรัสตับอักเสบ โรคจิตต่าง ๆ โรคเรื้อน ฯลฯ
 4. สามารถว่ายน้ำได้เป็น อย่างดีและมีสุขภาพแข็งแรง โดยจะต้องผ่านการทดสอบในวันสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
 • ว่ายน้ำระยะทาง 100 เมตร (ให้เตรียมกางเกงว่ายน้ำมาในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย)
 • วิ่งระยะทาง 1,000 เมตร (ในระยะเวลาที่กำหนด)
 • ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ตามที่คณะโลจิสติกส์กำหนด ดังนี้
 • ดันพื้น 50 ครั้ง
 • ยกน้ำหนัก 15 ครั้ง
 • ดึงข้อราวเดี่ยว 10 ครั้ง
 • มือไต่ราว 1 เที่ยว (ราวคู่ 3 ระดับ ให้เตรียมชุดกีฬามาด้วย)

หมายเหตุ – สำหรับสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ ซึ่งระบุว่ารับเฉพาะเพศชายนั้นเนื่องจาก ในหลักสูตรสาขาวิชานี้จะต้องมีการฝึกภาคทะเล และฝึกประสบการณ์บนเรือเดินทะเล ในการฝึกนั้นมหาวิทยาลัยยังไม่มีเรือเป็นของตัวเอง มหาวิทยาลัยต้องอาศัยเรือของราชการอื่น ซึ่งส่วนราชการเหล่านั้นยังไม่พร้อมที่จะรับเพศหญิงเข้ารับการฝึก ส่วนการฝึกประสบการณ์บนเรือเดินทะเลนั้น จะใช้เวลา 1 ปี และต้องฝึกกับเรือพาณิชย์ของเอกชนซึ่งเรือสินค้าของภาคเอกชนจะมีผู้ปฏิบัติ งานบนเรือเป็นเพศชายล้วน ซึ่งในลักษณะนี้คงจะเป็นอุปสรรคอย่างมากที่จะหาแหล่งฝึกประสบการณ์ให้แก่ นิสิตหญิง และหากไม่สามารถหาแหล่งฝึกได้ นิสิตหญิงก็ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้
ส่วนในกรณีที่จำกัดความสูงนั้น เพราะมีเครื่องมือบางอย่างบนสะพานเดินเรือติดตั้งในตำแหน่งที่สูงซึ่งผู้ที่ จะใช้เครื่องมือเหล่านั้น ต้องมีความสูงในระดับหนึ่งที่พอจะใช้เครื่องมือเหล่านั้นได้สะดวก และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้บนสะพานเดินเรือผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความสูงเพียงพอที่จะมอง ผ่านกระจกออกไปด้านนอกเพื่อให้สามารถมีทัศนวิสัยที่มองเห็นได้กว้างไกล หากมีความสูงไม่เพียงพอก็จะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งหากไม่สามารถผ่านการปฏิบัติงานบนเรือสินค้าเดินทะเลเป็นเวลา 1 ปี ตามข้อกำหนดของหลักสูตรก็จะไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้

หลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 179 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร : 

 

มหาวิทยาลัยบูรพามีนโยบายสำคัญในการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาคือ มุ่งคัดเลือกคนเก่ง คนดี มีความสามารถสูง มุ่งกระจายโอกาสสู่ภาคตะวันออก และมุ่งความเสมอภาคเท่าเทียมกันในโอกาศเข้าการศึกษาด้วยนโยบายสำคัญดังกล่าวข้างต้นทำให้มีวิธีการ

1. มีความซื่อสัตย์สุจริต สามารถแสดงออกถึงความมีวินัยและมีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในการเป็นนักเดินเรือและต่อสังคม
2. สามารถอธิบายความรู้เรื่องการเดินเรือ การจัดการและการเก็บรักษาสินค้า การควบคุมการปฏิบัติงานบนเรือและการดูแลคนประจำเรือ
3. มีความเข้าใจและสามารถอธิบายการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเดินเรือหรือกิจการทางทะเล
4. ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการทำงานและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานบนเรือเดินทะเล
5. มีทักษะการเรียนรู้ในวิชาชีพชาวเรือและอาชีพที่เกี่ยวเนื่องเพื่อความก้าวหน้าตลอดชีวิต
6. มีภาวะผู้นำ สามารทำงานเป็นทีม และมีความกล้าหาญในการตัดสินใจเพื่อความปลอดภัยของชีวิตทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมทางทะเล
7. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการเดินเรือและกิจการทางทะเลได้อย่างเป็นสากล
8. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เครื่องมือสื่อสารผ่านระบบต่าง ๆ เพื่อการเดินเรือ
9. สามารถปฏิบัติงานเป็นคนประจำเรือในตำแหน่งนายประจำเรือฝ่ายปากเรือของเรือเดินทะเลระหว่างประเทศ

การรับสมัคร

คัดเลือกเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ในรูปแบบที่หลากหลาย และ มีสาระสำคัญในแต่ละวิธีสรุปดังนี้
– โครงการรับตรงในภาคตะวันออก จำนวนที่รับประมาณ ร้อยละ 50 ของจำนวนที่รับเข้าศึกษาทั้งหมด
– โครงการรับตรงทั่วประเทศ จำนวนรับประมาณร้อยละ 15 ของจำนวนที่จะรับเข้าศึกษาทั้งหมด
– โครงการ Admissions จำนวนรับประมาณร้อยละ 30 ของจำนวนที่จะรับเข้าศึกษาทั้งหมด
– โครงการพิเศษ จำนวนรับประมาณร้อยละ 5 ของจำนวนที่จะรับทั้งหมด

 

สมัครเข้าศึกษา >> http://regservice.buu.ac.th/index.html

Faculty