โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Hedging Workshop

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Hedging Workshop

4 ธันวาคม 2562 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงด้านราคา โดยใช้แบบจำลองการทำการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโซ่อุปทานน้ำมัน (Trading and Supply Chain Simulation) ณ สำนักงานใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 13 ห้อง SPIRIT บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยมีกลุ่มบริษัทในเครือ ปตท. บริษัทน้ำมันและปิโตรเคมี กลุ่มบริษัทโรงกลั่นน้ำมัน และสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมงาน Training & Hedging Workshop จำนวน 60 ท่าน