วันเปิดภาคเรียน นิสิตระดับปริญญาโท รุ่น 17/2

นิสิตระดับปริญญาโท ที่เข้าใหม่ในภาคเรียนที่ 2/2562 (รุ่น 17/2)

เริ่มเรียนวันเสาร์ ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 น.

ห้อง 704 อาคารคณะโลจิสติกส์

(ชั้น 7 อาคารเดียวกับที่มาสอบสัมภาษณ์)