เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น การนำเข้า-ส่งออก Smart SMEs รุ่น 3

เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น การนำเข้า-ส่งออก Smart SMEs รุ่น 3

การนำเข้าสินค้าและการส่งออกสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเติบโตตามความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีหลักการที่พยายามลดอุปสรรคทางการค้าลงเนื่องจากขั้นตอนการนำเข้าสินค้ามีขั้นตอนที่ยุ่งยาก และมีปัญหาทางด้านต้นทุนผู้ประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าจะต้องทำความเข้าใจและศึกษาข้อปฏิบัติให้ถูกต้อง เพื่อให้การประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าเป็นไปอย่างสะดวกและได้รับผลสำเร็จคุ้มค่ากับการลงทุนการติดต่อจัดหาสินค้าวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ เสมือนเป็นโลกไร้พรมแดน แต่ในการเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างประเทศ มีขั้นตอนการนำเข้าและการส่งออก ตลอดจนระเบียบพิธีการศุลกากรต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคทางการค้า สิทธิประโยชน์การนำเข้าส่งออกที่ผู้ประกอบการจำเป็นจะต้องทราบเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการลงทุนและการขยายกิจการ นอกจากนี้ กรมศุลกากรได้มี พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 ปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย และเป็นสากล และกรมศุลกากรมีนโยบายสนับสนุนให้ผู้ประกอบการให้ติดต่อกับกรมศุลกากรโดยตรง โดยไม่จำเป็นต้องมีตัวแทน ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงควรจะทราบถึงขั้นตอนการดำเนินงานเกี่ยวกับการนำเข้า และส่งออกสินค้า ระเบียบพิธีการศุลกากรที่สำคัญ ตลอดจนทั้งการจัดพิกัดสินค้า การกำหนดราคาศุลกากร การอุทธรณ์การประเมินราคา การให้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดสากล ความรู้เกี่ยวกับการค้าชายแดน เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษตลอดจนถึง ด้านการลดความเสี่ยง ในการลงทุนโดยการประกันภัยสินค้า ซึ่งเป็นความรู้ที่จะเสริมให้ผู้ประกอบการมีความสามารถที่จะขยายธุรกิจไปต่างประเทศ และลดต้นทุนการดำเนินงานการนำเข้าส่งออกได้ นำไปสู่การได้รับผลสำเร็จคุ้มค่ากับการลงทุน

 

บรรยายโดย… ดร.อรุณี แสงวารีทิพย์ และ ศ(พิเศษ) ประมวล จันทร์ชีวะ
อาจารย์ สันติชุม ศรีรัญเพชร นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ อดีต ผอ.ส่วนมาตรฐานราคาศุลกากร 2 (สมพ) และผู้เชี่ยวชาญจากกรมศุลกากร

 

** เริ่มเรียน วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2563 ทุกวันเสาร์ เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้อง Log2 – 704 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 

ครั้งที่ จำนวนชั่วโมง หัวข้อ
1 6 ชั่วโมง · เขตปลอดอากร คลังสินค้าทัณฑ์บน

· พิธีการศุลกากรนำเข้า-ส่งออก (ตอนที่ 1 ทางเรือ/ ทางอากาศ)

2 6 ชั่วโมง · ความรู้ความเข้าใจ ผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (Authorized Economic Operator, AEO)

· พิธีการศุลกากรนำเข้า-ส่งออก (ตอนที่ 2 ทางไปรษณีย์)

· กิจกรรมสังสรรค์ประจำรุ่น ร่วมกับคณาจารย์คณะโลจิสติกส์ ณ ร้านอาหารริมทะเลบางแสน

3 6 ชั่วโมง · พิธีการศุลกากรนำเข้า-ส่งออก (ตอนที่ 3 ทางบก)

· พิธีการศุลกากรเฉพาะอย่าง (ถ่ายลำ ผ่านแดน re-export)

4 6 ชั่วโมง · พิธีการศุลกากรเฉพาะอย่าง (ถ่ายลำ ผ่านแดน) (ต่อ)

· พิกัดอัตราศุลกากร (ภาค 1 หลักเกณฑ์การตีความ)

5 6 ชั่วโมง · พิกัดอัตราศุลกากร (ภาค 2 และภาค 3 พิกัดขาเข้า – พิกัดขาออก)

· พิกัดอัตราศุลกากร (ภาค 4 ของยกเว้นอากร)

6 6 ชั่วโมง · ระบบราคาศุลกากร

· ระบบการอุทธรณ์ราคา

7 6 ชั่วโมง · สิทธิพิเศษ การขอคืนเงินอากร การผลิตเพื่อส่งออก

· Incoterms กับ ภาระหน้าที่ในการดำเนินพิธีการศุลกากร

· การเลือกซื้อประกันภัยที่เหมาะสมและเงื่อนไขเพิ่มพิเศษเพื่อคุ้มครองค่าภาษีศุลกากร

· การระงับคดีศุลกากรและคำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ

8 6 ชั่วโมง · Liability ของการส่งสินค้า และการสำแดงผิดพิกัด

· ศึกษาดูงานด้านพิธีการ ในส่วนที่สำคัญต่อการนำเข้าส่งออก ที่ด่านศุลกากร อรัญประเทศ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านศุลกากร

** ตารางการฝึกอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

คุณสมบัติผู้สมัคร  สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา หรือเทียบเท่า หรือประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปี

** ผู้อบรมที่ผ่านการประเมิน สามารถเทียบรายวิชาหลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานได้ 3 หน่วยกิต

 

อัตราค่าลงทะเบียน
1. บุคคลทั่วไป หลักสูตรละ 15,000 บาท
2. ศิษย์เก่าคณะโลจิสติกส์ หรือ หน่วยงานที่มีข้อตกลงความร่วมมือ กับคณะโลจิสติกส์ ลด 20%

** ผู้เข้าอบรมจะได้รับเอกสาร อาหารว่าง-เครื่องดื่ม 2 มื้อ และอาหารกลางวัน 1 มื้อ

 

การรับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ – 17 เมษายน พ.ศ.2563

 

ลงทะเบียน คลิ๊กที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

นางสาววรัญญา ด้นประดิษฐ

โทร (038)103100 , (038)103102

E-mail : waranyad@go.buu.ac.th