วิชาที่ต้องลงทะเบียน นิสิตเข้าใหม่ ระดับ ป.โท (เข้าเทอม 2) 91655361 : การจัดการคลังสินค้าและกระจายสินค้า (Warehousing and Distribution Management) 91664161 : การบริหารระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ  (Global Logistics Management) 91655161 : การจัดการโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์  (Strategic Supply Chain Management)   ขั้นตอนการลงทะเบียน  https://reg.buu.ac.th/registrar/enrollguide.asp  ...
Read More