วิชาที่ต้องลงทะเบียน นิสิต ป.โท (เข้าเทอม 2)

วิชาที่ต้องลงทะเบียน นิสิตเข้าใหม่ ระดับ ป.โท (เข้าเทอม 2)

  • 91655361 : การจัดการคลังสินค้าและกระจายสินค้า (Warehousing and Distribution Management)
  • 91664161 : การบริหารระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ  (Global Logistics Management)
  • 91655161 : การจัดการโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์  (Strategic Supply Chain Management)

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน  https://reg.buu.ac.th/registrar/enrollguide.asp

 

นิสิตบางรายที่ลงทะเบียนเกินจาก 3 รายวิชาด้านบน ให้ถอนรายวิชาที่เกินออก

ติดต่อสอบถาม โทร. 038-103102

 

ตารางเรียน รอติดตามได้จากหน้าเว็บไซด์ https://buulog.com/   

เริ่มเรียน 18 มกราคม พ.ศ. 2563