ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร PyLog Python for Logistics รุ่น 1

ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร PyLog Python for Logistics รุ่น 1

 

เรียนรู้หลักการวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ 1 ใน 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2560 – 2579 โดยประยุกต์ใช้การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน

บรรยายโดย…
รศ.ดร.ณกร อินทร์พยุง
รศ.วิรุฬห์ ศรีบริรักษ์
ดร.เกษม ปิ่นทอง
ดร.พีรพล สิทธิวิจารณ์
ดร.เกรียงศักดิ์ วณิชชากรพงศ์ และทีมผู้ช่วยนักวิจัย

เริ่มเรียน
วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563
ทุกวันเสาร์ เวลา 9.00-16.00 น.
ณ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คุณสมบัติผู้สมัคร 
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา หรือเทียบเท่า หรือประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปี

** ผู้อบรมที่ผ่านการประเมิน สามารถเทียบรายวิชาหลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานได้ 3 หน่วยกิต

อัตราค่าลงทะเบียน
1. บุคคลทั่วไป หลักสูตรละ 15,000 บาท

** ผู้เข้าอบรมจะได้รับเอกสาร อาหารว่าง-เครื่องดื่ม 2 มื้อ

การรับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มกราคม 2563

ลงทะเบียน คลิ๊กที่นี่