วิชาที่ต้องลงทะเบียนสำหรับนิสิต ป.โท ภาคปลาย 2562

ป.โท รุ่น 17/1

  • 91664461 :  เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Information Technology for Logistics and Supply Chain)
  • 91653161 :  การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Quantitive Analysis for Logistics and Supply Chain Management)
  • 91665861  :  การทำการค้าแบบมืออาชีพ (Trading Professional)

(กลุ่มที่ต้องเลือกลง แผน ก. กลุ่ม 1 และ แผน ข. กลุ่ม 901)

 

ป.โท รุ่น 16/1 แผน ก.

  • 91669961 : วิทยานิพนธ์ (Thesis)

 

ป.โท รุ่น 16/1 แผน ข.

  • 91669861 : การศึกษาอิสระ (Independent Study)

 

ป.โท รุ่น 16/2

  • 91655361 : การจัดการคลังสินค้าและกระจายสินค้า (Warehousing and Distribution Management)
  • 91664161 : การบริหารระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ  (Global Logistics Management)
  • 91655161 : การจัดการโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์  (Strategic Supply Chain Management)

 

ป.เอก รหัส 62

  • 91789861 : ดุษฎีนิพนธ์ (Doctoral Dissertation)
  • 91781261 : สัมมนาดุษฎีบัณฑิต 2 (Doctoral Seminar II)