โครงการอบรมหลักสูตรพื้นฐานสำหรับคนประจำเรือ
เมื่อวันที่ 19-28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิทยาการเดินเรือ คณะโลจิสติกส์ จำนวน 39 คน ได้เข้าอบรมหลักสูตรพื้นฐานสำหรับคนประจำเรือและขอรับหนังสือคนประจำเรือ ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรการป้องกันและการดับไฟ หลักสูตรการดำรงชีพในทะเล หลักสูตรความปลอดภัยและความรับผิดชอบบนเรือ หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และหลักสูตรพื้นฐานมาตรการรักษาความปลอดภัย ณ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้นิสิตสาขาวิทยาการเดินเรือมีทักษะชีวิตและอาชีพคนประจำเรือ ได้แก่ ความสามารถในการปรับตัวและยืดหยุ่น ความคิดริเริ่มและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและทางวัฒนธรรม ความรับผิดชอบ การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา...
Read More
ศึกษาดูงานท่าเรือน้ำลึกสงขลา และการค้าชายแดน ด่านพรมแดนสะเดา
เมื่อวันที่ 19 - 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 คณะโลจิสติกส์ได้ดำเนินการจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยการประยุกต์ใช้ เกณฑ์ EdPEx และศึกษาดูงานท่าเรือน้ำลึกสงขลา และการค้าชายแดน ด่านพรมแดนสะเดา ซึ่งคณะฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) ไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารองค์การเพื่อให้พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างก้าวกระโดด พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการในภาพรวมขององค์การที่จะเอื้อต่อการพัฒนากระบวนการหลักรวมทั้งส่งผลถึงผลลัพธ์ที่เป็นจริงสำหรับการระบุโอกาสในการพัฒนาอย่างมีบูรณาการ และเป็นตัวอย่างของประชาคมอุดมศึกษาในการต่อยอดการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกอย่างก้าวกระโดด อีกทั้งคณะโลจิสติกส์มีแผนการเปิดสาขาการจัดการเรือสำราญจึงได้เข้าศึกษาดูงานท่าเรือน้ำลึก จังหวัดสงขลา พร้อมกับศึกษาดูงานการค้าชายแดน ด่านพรมแดนสะเดาเพื่อให้เห็นภาพด้านการนำเข้าส่งออก
Read More
ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร PyLog Python for Logistics รุ่น 1
  เรียนรู้หลักการวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ 1 ใน 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2560 - 2579 โดยประยุกต์ใช้การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน บรรยายโดย… รศ.ดร.ณกร อินทร์พยุง รศ.วิรุฬห์ ศรีบริรักษ์ ดร.เกษม ปิ่นทอง ดร.พีรพล สิทธิวิจารณ์ ดร.เกรียงศักดิ์ วณิชชากรพงศ์ และทีมผู้ช่วยนักวิจัย เริ่มเรียน วันเสาร์ที่ 8...
Read More
ป.โท รุ่น 17/1 91664461 :  เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Information Technology for Logistics and Supply Chain) 91653161 :  การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Quantitive Analysis for Logistics and Supply Chain Management) 91665861  :  การทำการค้าแบบมืออาชีพ (Trading Professional) (กลุ่มที่ต้องเลือกลง แผน...
Read More
โครงการ Seaman Game ประจำปี 2562
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา Seaman Game เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์อันดี ระหว่าง 4 สถาบัน ได้แก่ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา, คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี กรมเจ้าท่า และวิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย โดยมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬา เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และมีการจัดกินเลี้ยงเพื่อให้นิสิต นักศึกษา แต่ละสถาบันได้พบปะพูดคุยกัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อการทำงานในอนาคต
Read More