Blog

โครงการนำร่องเพื่อการฝึกงานระหว่างประเทศ ณ ห้องปฏิบัติการ Lean Smart Manufacturing Lab (LSM Lab) ภายใต้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทางอุตสาหกรรมและนักวิชาการ
เมื่อช่วงวันที่ 1 กันยายน ถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ดำเนินโครงการให้นิสิตระดับปริญญาโทผู้ได้รับทุนพัฒนาอาจารย์ประจำคณะโลจิสติกส์ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายนำชัย โสไกร และ นายจิรวัฒน์ นัยกองศิริ เข้าร่วมในโครงการ International Internship Pilot Program ที่ Lean Smart Manufacturing Lab...
Read More
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมโลจิสติกส์สินค้าอันตรายข้ามแดนในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง ปีที่ 4
เปิดรับสมัครบัณฑิตจบใหม่ ฝึกอบรมฟรี!!!!! จัดโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวง แรงงานสมาคมผู้ประกอบธุรกิจวัตถุอันตราย (HASLA)และคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้กับน้องๆบัณฑิตที่เรียนจบแล้วหรือกำลังจะเป็นบัณฑิต (สมัครได้ทุกคณะ ทุกสาขา) ตั้งแต่บัดนี้ - 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
Read More
โครงการศึกษาดูงานการจัดการรายได้ในมุมมองของธุรกิจการบริการ
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2567 คณะโลจิสติกส์ได้นำนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาการจัดการโลจิสติกส์ ในรายวิชา เนื่องจากคณะโลจิสติกส์ ได้จัดการเรียนการสอนในวิชา 92220664 การจัดการรายได้ (Revenue Management) เป็นการเรียนการสอนในมุมมองของโลจิสติกส์อีกรูปแบบที่ต้องคำนึงถึงรายได้ของสถานประกอบการ จากการรับฟังบรรยายจากท่านวิทยากร นิสิตได้ทราบกลุ่มเป้าหมายการตลาดและคู่แข่งของบริษัทสถานประกอบการ ซึ่งได้มุมมองที่เข้าใจการตลาดและการกำหนดราคาที่มากขึ้น นอกจากนี้ยังได้ทราบกระบวนการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องในเวลาและในราคาที่เหมาะสมให้กับลูกค้า การลดราคาจากการจองที่จำนวนมาก การปรับตัวให้เข้ากับยุกดิจิตอล ช่องทางการตลาดที่เปลี่ยนไป ทำให้สถานประกอบการต้องมีการปรับตัวเป็นอย่างมากเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นการการบริหารช่องทางการตลาดที่สำคัญมาก นอกจากนี้นิสิตยังได้ทราบวิธีมีการกำหนดราคาตั๋ว โปรโมชั่น ในช่วงเวลาต่างๆ รวมทั้งการจัดการช่องทางการตลาดที่เหมาะสม ในกิจกรรมดังกล่าวมี ผศ.ดร.จุฑาทิพย์...
Read More
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อนิรุทธ์ ขันธสะอาด ที่ได้รับทุนวิจัยประเทศฝรั่งเศส
คณะโลจิสติกส์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์ ขันธสะอาด ที่ได้รับทุนวิจัยผ่านโครงการ Franco-Thai Young Talent Research Fellowship 2024 โดยจะได้รับทุนสนับสนุนสำหรับการทำวิจัยระยะสั้นที่ สาธารณรัฐฝรั่งเศส เป็นระยะเวลา 2 เดือน
Read More
โครงการศึกษาดูงานสร้างแรงบันดาลใจ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2/2566 กับ Kerry Siam Seaport
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2567 และ วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2567 คณะโลจิสติกส์ได้นำนิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาการจัดการโลจิสติกส์และ การค้าระหว่างประเทศฯ ในรายวิชา 90010164 Logistics Inspiration แรงบันดาลใจในสายงานโลจิสติกส์ เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 1 มีแรงบันดาลใจในสายอาชีพที่ตนเองศึกษาอยู่ และได้เห็นภาพการทำงานจริงในสายงานอาชีพ ทางคณะฯ ได้รับเกียรติจาก คุณวิศรุต คงอุทัยกุล ผู้บริหารของท่าเรือ Kerry...
Read More
โครงการความร่วมมือเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง กับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
วันที่ 6 มีนาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร. ณกร อินทร์พยุง และอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ (ต่อเนื่อง) ได้เข้าร่วมลงนามข้อตกลงทางวิชาการ โครงการความร่วมมือเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง กับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี เพื่อร่วมมือพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรร่วมกัน โดยมุ่งเน้นทางด้านงานวิชาการและการพัฒนาหลักสูตรสอดคล้องกับการพัฒนาบุคลากรในการยกระดับคุณภาพการศึกษารองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก: Eastern Economic Corridor (EEC) พร้อมกันนี้ได้เข้าเยี่ยมชมสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอนและการเตรียมความพร้อมนักเรียน นักศึกษา เข้าสู่ระดับอุดมศึกษาด้วย
Read More
โครงการศึกษาดูงานสร้างแรงบันดาลใจ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2/2566 กับโรงงานโตโยต้า บ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 และ 5 มีนาคม พ.ศ.2567 คณะโลจิสติกส์ได้นำนิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาการจัดการโลจิสติกส์และ การค้าระหว่างประเทศฯ ในรายวิชา 90010164 Logistics Inspiration แรงบันดาลใจในสายงานโลจิสติกส์ เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 1 มีแรงบันดาลใจในสายอาชีพที่ตนเองศึกษาอยู่ และได้เห็นภาพการทำงานจริงในสายงานอาชีพ ทางคณะฯ ได้รับเกียรติจาก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการเข้าเยี่ยมชม...
Read More
โครงการศึกษาดูงานเพื่อการเรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีในการพัฒนาทรัพยากรภายในนิคมอุตสาหกรรม
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานภายใต้ความอนุเคราะห์จากบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (หรือ “WHA”) ในการให้นิสิตแขนงวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ จำนวน 104 คน เข้าศึกษาดูงานนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่เชื่อมต่อกับนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 โดยเขตดังกล่าวเป็นพื้นที่จัดสรรไว้สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมเข้าไปอยู่รวมกันอย่างเป็นสัดส่วน ประกอบด้วย พื้นที่อุตสาหกรรม สิ่งอำนวยความสะดวก สาธารณูปโภค...
Read More
กิจกรรมแนะแนว วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี
วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ (ต่อเนื่อง) คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เปิดโอกาสและขยายความรู้ให้กับนักเรียนและนักศึกษาปวส. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี ด้วยการจัดกิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี กิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์เทพสถิตย์ กุลโคกกรวด และอาจารย์วราพร กลิ่นศรีสุข พร้อมด้วยนิสิตปัจจุบันที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์และแนวทางในการพัฒนาอาชีพในอนาคต
Read More
Logistics Talk ครั้งที่ 23 หัวข้อ เจาะลึกเทคนิคการค้าชายแดน: จีน ลาว เมียนมาร์ กัมพูชา และเวียดนาม
คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการ Logistics Talk ครั้งที่ 23 หัวข้อ เจาะลึกเทคนิคการค้าชายแดน: จีน ลาว เมียนมาร์ กัมพูชา และเวียดนาม ขึ้น ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โดยมีได้รับความร่วมมือจากสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย และในงานได้มีผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้และเทคนิคต่างมากมาย อาทิเช่น คุณกริช อึ้งวิฑูรสถิตย์ ประธานสภาธุรกิจไทย-เมียนมาร์ คุณณัฏฐชัย อุดมวิทยารัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าการขาย ไทย-ลาว-จีน...
Read More