Blog

ตามประกาศคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 4/2561 ลงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560        เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560  นั้น บัดนี้การดำเนินการคัดเลือกได้สิ้นสุดลงแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 (25) ของคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 1070/2557 ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เรื่อง การมอบอำนาจให้หัวหน้า     ส่วนงานปฏิบัติการแทน จึงประกาศผลการคัดเลือก...
Read More
ตามประกาศคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 85/2560 ฉบับลงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง เลขที่ 90551 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา บัดนี้การดำเนินการรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 (25) ของคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 1070/2557 ลงวันที่...
Read More
ตามประกาศคณะโลจิสติกส์ ที่ 86 / 2560 ลงวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง การรับสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 2) บัดนี้ คณะโลจิสติกส์ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือก โดยการสัมภาษณ์ ผู้ที่สิทธ์เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 (11)...
Read More
ตามประกาศคณะโลจิสติกส์ ที่ 86 / 2560 ลงวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง การรับสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 2) นั้น บัดนี้คณะโลจิสติกส์ได้ดำเนินการรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกฯ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 (11) ของคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 1070/2557...
Read More
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานของคนประจำเรือ ประจำปี 2560
เมื่อวันที่ 18-27 ธันวาคม พ.ศ. 2560 นิสิตสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ ชั้นปีที่ 1 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานของคนประจำเรือ ประจำปี 2560 ณ ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี จ.สมุทรปราการ  โดยมีวัตถุประสงค์ให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจและสามารถผ่านการทดสอบในหลักสูตรที่บังคับ อันได้แก่ หลักสูตรการป้องกันและการดับไฟ หลักสูตรการดำรงชีพในทะเล หลักสูตรความปลอดภัยและความรับผิดชอบบนเรือ หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และหลักสูตรพื้นฐานมาตรการรักษาความปลอดภัย และเพื่อเป็นความรู้และประสบการณ์ในการทำงานในอนาคต
Read More
ปตท. ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา (คณะโลจิสติกส์) ร่วมลงนามบันทึกความตกลง เพื่อพัฒนาบุคลกรระหว่างภาคการศึกษาและภาคธุรกิจต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ มหาวิทยาลัยบูรพา (คณะโลจิสติกส์) ได้ร่วมลงนามในบันทึกความตกลงฯ  MOU โดยคุณบุบผา อมรเกียรติขจร (รธท.) และ รศ.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมลงนามบันทึกความตกลงระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และมหาวิทบาลัยบูรพา ซึ่งเป็นความร่วมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรระหว่างภาคการศึกษาและภาคธุรกิจต่อเนื่องเป็นปีที่ 2...
Read More
ร่วมงาน วันครบรอบการก่อตั้ง วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย
มื่อวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอก  ดร.สราวุธ ลักษณะโต รองคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และพัฒนานิสิต ได้เข้าร่วมงาน วันครบรอบการก่อตั้ง วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชียและเปิดอาคารฝึกจำลองการเดินเรือ
Read More
ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ครบรอบ 11 ปี 
เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอก  ดร.สราวุธ ลักษณะโต รองคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และพัฒนานิสิต ได้เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ครบรอบ 11 ปี  ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
Read More
ด้วยมหาวิทยาลัยบูรพา มีนโยบายในการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อสนองความต้องการของชุมชน และส่งเสริมพัฒนาการศึกษาและเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อให้มีโอกาสเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาให้กว้างขวางยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 (11) ของคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพาที่ 1070 / 2557 ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เรื่อง การมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการแทน คณะโลจิสติกส์จึงประกาศรับสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 ขยายเวลารับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - 29 ธันวาคม พ.ศ.2560...
Read More
ด้วยคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งจ้างจากเงินรายได้ของส่วนงาน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี เลขที่ตำแหน่ง 90551 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 (25) ของคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 1070/2557  ลงวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. 2557 เรื่อง การมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการแทน จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานฯ รายละเอียดดังเอกสารแนบต่อไปนี้ เอกสารแนบ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560 แบบฟอร์มใบสมัครคัดเลือก
Read More