Blog

ศึกษาดูงาน บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 – 15.00 น อาจารย์อนิรุทธิ์ ขันธสะอาด อาจารย์มัธยะ ยุวมิตร และอาจารย์วินิจ ศิริจิตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ ได้จัดโครงการศึกษาดูงานสัมมนาการค้าระหว่างประเทศในพื้นที่ภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2560 ณ บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด โดยมีนิสิตเข้าร่วมทั้งหมด 74 คน
Read More
โครงการบูรพาร้อยรวมดวงใจ น้อมรำลึก “องค์พ่อหลวงภูมิพล”
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 - 18.00 น นิสิตคณะโลจิสติกส์ ได้เข้าร่วมโครงการบูรพาร้อยรวมดวงใจ น้อมรำลึก "องค์พ่อหลวงภูมิพล" โดยนิสิตคณะโลจิสติกส์ ได้ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัย พัฒนา ปรับปรุงพื้นที่ ในคณะของตน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และเข้าร่วมแสดงความจงรักภักดีและถวายความอาลัยด้วยกิจกรรมขับร้องเพลงเพื่อพ่อ เพลงความฝันอันสูงสุด และเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ สนามกีฬาเชาวน์ มณีวงษ์  
Read More
ต้อนรับ นักเรียนทุนฯ รัชกาลที่ 10
เมื่อวันอังคารที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอก ดร.สราวุธ ลักษณะโต รองคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และพัฒนานิสิต ได้ให้การต้อนรับนักเรียน “โครงการทุนการศึกษา มูลนิธิทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” รุ่นที่ 7 และรุ่นที่ 8 ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 และปีที่ 6 จำนวน 30 คน ที่มีความสนใจในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนอย่างรอบด้าน...
Read More
ตามประกาศคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 63/2560 ลงวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2560        เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560  นั้น บัดนี้การดำเนินการคัดเลือกได้สิ้นสุดลงแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 (25) ของคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 1070/2557 ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เรื่อง การมอบอำนาจให้หัวหน้า ส่วนงานปฏิบัติการแทน จึงประกาศผลการคัดเลือก...
Read More
ฟุตบอลสัมพันธ์ พี่-น้องโลจิสติกส์ ครั้งที่ 1
เมื่อวันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา รศ.ดร.ณกร อินทร์พยุง คณบดีคณะโลจิสติกส์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานฟุตบอลสัมพันธ์ พี่-น้องโลจิสติกส์ ครั้งที่ 1  ณ สนามกีฬากลางเชาวน์ มณีวงษ์ เพื่อสานสัมพันธ์และสืบสานธรรมเนียม พี่-น้อง คณะโลจิสติกส์ โดยมีรายชื่อทีมทั้งหมด ดังนี้ 1. LOG Master’s degree (ป.โท) 2. บ้านจ่า Academy (LOG...
Read More
ร่วมงานวันธำรง บัวศรี
เมื่อวันพุธที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอก ดร.สราวุธ ลักษณะโต รองคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และพัฒนานิสิต ได้เข้าร่วมงานเพื่อรำลึกถึง ศาสตราจารย์ ดร.ธำรง บัวศรี ผู้บุกเบิกสถาบันการศึกษาแห่งนี้
Read More
ศึกษาดูงาน Robert Bosch Thailand
เมื่อวันอังคารที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 11.00 – 17.00 น  อาจารย์อนิรุทธิ์ ขันธสะอาด และอาจารย์มัธยะ ยุวมิตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ ได้จัดโครงการศึกษาดูงานสัมมนาการค้าระหว่างประเทศในพื้นที่ภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2560  ณ บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช ออโตโมทีฟ เทคโนโลยี  ที่นิคมเหมราช อีสเทิร์น ซีบอร์ด โดยมีนิสิตเข้าร่วมทั้งหมด 50 คน
Read More
บริษัท เส-นอร์สห โลจิสติกส์ จํากัด เข้าบรรยาย
เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 15.00 น.  บริษัท เส-นอร์สห โลจิสติกส์ จํากัด ได้ให้ความอนุเคราะห์เข้ามาบรรยายให้กับนิสิตคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ลงเรียนวิชาการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงาน (Preparation for Careers)  ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 340 คน ในหัวข้อ “สิ่งที่นิสิตต้องเตรียมพร้อมก่อนไปฝึกงาน จากมุมมองของสถานประกอบการ” ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ...
Read More
โครงการสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ร.9
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 16.00 น. คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยมีบุคลากร และนิสิต เข้าร่วมสวดมนต์ ณ ห้องประมวล จันทร์ชีวะ
Read More
Logistics Talk ครั้งที่ 6
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ทางคณะโลจิสติกส์ได้จัดงาน Logistics Talk ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ Logistics Innovation: Changing the business and consumer behaviors ได้รับเกียรติจาก คุณพร้อมพงษ์ ตันติวรรณ   Sale and Marketing Director, SCG YAMATO Express  มาบรรยายในครั้งนี้...
Read More