Blog

คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์คัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเข้ารับ การคัดเลือกเพื่อย้ายต่างส่วนงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขที่ตำแหน่ง 9791 จำนวน 1 อัตรา ประกาศรับสมัคร เเบบฟอร์มใบสมัคร
Read More
Logistics Talks #20 เปิดโลกการจัดการธุรกิจค้าปลีก
ขอเชิญนิสิตและบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Logistics Talk ของคณะโลจิสติกส์ ม.บูรพา การบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพโลจิสติกส์ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 20 แล้ว โดยในครั้งนี้เป็นการบรรยายโดยวิทยากรตัวจริงในธุรกิจค้าปลีก (Retail Business) มาฟังบทบาทของนักจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานในธุรกิจค้าปลีก จากวิทยากรตัวจริง 3 สัปดาห์ติดต่อกัน ดังนี้ Section 1 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง...
Read More
บรรยายพิเศษเรื่อง “เส้นทางสู่อาชีพในฝันกับสายงานด้านโลจิสติกส์”
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 17.00 – 19.00 น. คณะโลจิสติกส์ได้รับเกียรติจากคุณวริทธิ์ธร พร้อมมูล ศิษย์เก่าในสาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ และ คุณศศิประภา ปริชานิ ศิษย์เก่าในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ เป็นเกียรติมาบรรยายในหัวข้อ “เส้นทางสู่อาชีพในฝันกับสายงานด้านโลจิสติกส์” ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่ศึกษาในรายวิชา Logistics Inspiration เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและการเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านภาษา การใช้เทคโนโลยี และการฝึกฝน Soft skill ซึ่งมีความสำคัญและจำเป็นสำหรับการเรียนและการทำงานในอนาคต
Read More
คอร์สปรับลุค ปลุกความสำเร็จ
คอร์สปรับลุค ปลุกความสำเร็จ “บุคลิกภาพที่ควรมี สู่ความสำเร็จในอาชีพ” 📌 จัดเต็ม Workshop พัฒนาบุคลิกภาพ เสริมสร้างภาพลักษณ์ความมั่นใจ เป็นคนใหม่แบบมืออาชีพ 📌 เทคนิคการแต่งหน้าทำผมด้วยตนเอง Beauty Awakening และเทคนิคการรับประทานอาหารสากล 📌 วิทยากรชื่อดังระดับประเทศจากไทยไฟล์ทเทรนนิ่ง ภายใต้กำกับของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และผู้เชี่ยวชาญด้านแต่งหน้า/ทำผมส่วนตัวของคุณ Paris Hilton **รับใบประกาศนียบัตรหลังจบการอบรม** ระยะเวลาเรียน * วันเสาร์และวันอาทิตย์ เริ่มวันที่ 8...
Read More
การพัฒนารูปแบบการจัดการความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา กับสถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรม
เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 นำโดยรองศาสตราจารย์เรือเอก ดร. สราวุธ ลักษณะโต รองคณบดีฯ พร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจการขนส่ง ได้เข้าพบ คุณวรดา ชำนาญพืช ผู้อำนวยการ บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด และประธานบริษัท ทีบีเค เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด คุณเถลิงศักดิ์ กลางสาทร ผู้จัดการทั่วไปแผนกควบคุมการผลิตและโลจิสติกส์ และแผนกจัดซื้อ คุณณัฐชานันท์...
Read More
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง 91065 และ เลขที่ตำแหน่ง 90996 ตามประกาศคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 3/2566 ฉบับลงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2566 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง 91065 จำนวน 1 อัตรา และเลขที่ตำแหน่ง 90996 จำนวน 1...
Read More
บรรยายพิเศษ หัวข้อ การจัดการความเครียดในที่ทำงาน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 13.00-15.00 น. ดร.สายศรัทธา นุ่มนวล อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้เกียรติมาบรรยายใน หัวข้อ การจัดการความเครียดในที่ทำงาน ในรายวิชา Preparation for career ของ ดร.เสาวนิตย์ เลขวัต โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี และสาขาวิศวกรรมโซ่อุปทาน ณ ห้อง LOG2-401 โดยอาจารย์ได้บรรยายให้นิสิตตระหนักถึงสาเหตุของความเครียด...
Read More
หารือความร่วมมือทางธุรกิจ บริษัท พนัสฯ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ณกร อินทร์พยุง คณบดีฯ และคณาจารย์คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด โดยมี ดร.วิมล แสนอุ้ม ผู้อำนวยฝ่ายนวัตกรรม และคุณพนัส วัฒนชัย CEO ของบริษัทฯ ให้การต้อนรับ นอกจากนี้ บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ และคณะโลจิสติกส์ ยังได้หารือความร่วมมือในการดำเนินการทางธุรกิจ...
Read More
ศึกษาดูงาน บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
เมื่อวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ สุรารักษ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท อ่ำช้าง ได้นำนิสิตสาขาการจัดการโลจิสติกส์ คณะโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 3 ภายใต้วิชา 92430759 กรณีศึกษาทางโลจิสติกส์ (Logistics Case Studies) เดินทางไป บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ที่ โรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้า (บ้านโพธิ์)...
Read More
บรรยายพิเศษ หัวข้อ A Skill in Demand
เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 17.00-19.00 น. คุณกนกพร เที่ยงธรรม Senior Manager Assurance บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ให้เกียรติมาบรรยายในหัวห้อ A Skill in Demand ในรายวิชา Logistics Inspiration ของ ดร.เสาวนิตย์ เลขวัต ซึ่งในคลาสเรียนนิสิตได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเตรียมตัวเพื่อพัฒนาตนเองทั้งในด้าน Hard...
Read More