Blog

รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และเลื่อนวันสอบสัมภาษณ์ กำหนดการ วันและเวลา สถานที่ ขยายเวลารับสมัคร วันนี้-16 กรกฎาคม 2560 คณะโลจิสติกส์ อาคารใหม่ ชั้น 2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 4 สิงหาคม 2560 http://buulog.com/   สอบสัมภาษณ์ 5 สิงหาคม 2560 คณะโลจิสติกส์ อาคารใหม่ ชั้น 2 ประกาศผลสอบ 10...
Read More
ต้อนรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอก ดร.สราวุธ ลักษณะโต รองคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ให้การต้อนรับผู้เข้าศึกษาดูงาน จากคณะการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ด้านการจัดการโลจิสติกส์  ด้านการทำวิจัย ด้านการพัฒนาองค์กร และการเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา      
Read More
ประกันคุณภาพสโมสรนิสิต
เมื่อวันที่ 8 - 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอก ดร.สราวุธ ลักษณะโต รองคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และพัฒนานิสิต ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพแก่สโมสรนิสิตคณะโลจิสติกส์  ประจำปี พ.ศ. 2560 ขึ้น เพื่อให้นิสิตได้มีความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้เชิงประจักษ์ (Action Learning) อีกทั้ง ให้นิสิตได้ศึกษาดูงานที่ ท่าอากาศยานนานาชาติ อู่ตะเภา-ระยอง พัทยา และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำกิจกรรมของสโมสรนิสิตที่มีแนวปฏิบัติที่ดี และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสโมสรนิสิตกับคณะโลจิสติกส์...
Read More
ด้วยคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ตระหนักถึงความสำคัญทางด้านการศึกษา และการฝึกปฏิบัติงานของนิสิต ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนานิสิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และทักษะ พร้อมทั้งคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งคณะโลจิสสติกส์ได้มีการจัดทุนการศึกษาประเภทนิสิตช่วยงานเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต รายละเอียดดังเอกสารแนบ เอกสารแนบ ประกาศรับสมัครนิสิตช่วยงานเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ ใบสมัครขอทุนการศึกษาคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Read More
การย้ายสาขา ย้ายประเภท และย้ายเข้าศึกษาคณะโลจิสติกส์ การยื่นเอกสารการสมัคร ดังนี้ 1 ใบคำร้องขอเปลี่ยนวิชาเอกหรือย้ายคณะ (RE 06) 2 ใบแสดงผลการเรียน (transcript) ที่แสดงผลการเรียนเทอม 1 และเทอม 2 (30 หน่วยกิต) 3 transcript (ใบแสดงผลการศึกษา) มัธยมศึกษาตอนปลาย (เฉพาะกรณีย้ายคณะ) สามารถยื่นเรื่องได้ด้วยตนเอง ที่คณะโลจิสติกส์ ชั้น 2 ห้องวิชาการ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 16...
Read More
Logistics Talk ครั้งที่ 3
เมื่อวันที่ศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ทางคณะโลจิสติกส์ได้จัดงาน ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณดุสิต ปั้นมณี ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ ศูนย์กระจายสินค้าธัญญบุรี บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) มาบรรยายในหัวข้อ Retail Distribution Strategies  ซึ่ง การบรรยายครั้งนี้ ได้รับฟังประสบการณ์ต่าง ๆ เช่น การดำเนินงาน Retail operations และการวางกลยุทธ์ด้านการกระจายสินค้า Channel distributions...
Read More
สัมมนารายวิชาสหกิจศึกษา
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการสัมมนารายวิชาสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยมี ผศ.ดร.ไพโรจน์ เร้าธนชนกุล รองคณบดีคณะโลจิสติกส์ เป็นประธานเปิดงานและให้โอวาทแก่นิสิต ซึ่งในงานมีการแข่งขันประกวดการนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษาแบบ Oral Presentation และการนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษาแบบโปสเตอร์จากนิสิตจำนวนทั้งหมด 168 คน ผู้ที่ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โครงงาน การจัดเส้นทางการขนส่งลำเลียงชิ้นส่วน โดย นางสาวทวินันท์ เศษศรี...
Read More
บรรยายจาก Jobtopgun และ Super Resume
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับเกียรติจาก คุณสุรางค์ จิตร์น้อมรัตน์ จากบริษัท Jobtopgun และ Super Resume ได้บรรยายให้นิสิตที่เรียนวิชาเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติสหกิจศึกษา จำนวนกว่า 200 คน เกี่ยวกับการทำ Resume ออนไลน์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การหาสถานที่ฝึกสหกิจ รวมถึงเทคนิคการสมัครงานทางอินเตอร์เน็ต
Read More
Logistics Talk ครั้งที่ 2
เมื่อวันพฤหัสที่ 27 เมษายน 2560 คณะโลจิสติกส์ได้จัดงาน Logistics Talk ครั้งที่ 2 และรับเกียรติจาก คุณจาตุรนต์ สุวรรณรัตน์ ผู้จัดการกองบริหารงานสารสนเทศ สายปฏิบัติการ บริษัท การบินไทย (จำกัด) มหาชน มาบรรยายในหัวข้อ Airline Digitalization การบรรยายครั้งนี้ได้ทราบถึงการขับเคลื่อนของ บริษัท การบินไทยเพื่อเข้าสู่ยุคดิจิตัล นวัตกรรม แนวความคิดในการบริหารจัดการ และแบบจำลองธุรกิจใหม่ ๆ ในโครงการนี้ได้รับความสนใจจากคณาจารย์ นิสิต...
Read More
เยี่ยมชมศูนย์การควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล
เมื่อวันที่ 20 เม.ย. พ.ศ. 2560 อาจารย์รณกฤต  เศรษฐดาลี  พร้อมด้วยนิสิตการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี ชั้นปีที่ 3 ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์การควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้บรรยายเกี่ยวกับกระบวนการการเข้าท่า การเข้าร่องน้ำ การต่อต่อประสานงานระหว่างเรือกับศูนย์การควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้นำนิสิตเข้าดูสถานที่การปฏิบัติงานของศูนย์ฯ
Read More