Blog

โครงการ The beach cleaning day
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 สโมสรนิสิต และนิสิตคณะโลจิสติกส์ ได้จัดโครงการ The beach cleaning day ประจำปีการศึกษา 2561 โดยการเก็บขยะบริเวณหาดวอนภา ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญใกล้กับมหาวิทยาลัยบูรพา โดยวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวที่จะช่วยกันทำให้ชายหาดวอนนภามีทัศนียภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น และปลูกจิตสำนึกในการทำความดี บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม
Read More
หลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานสำหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ สถาบันวิทยาการพลังงาน ได้มีการจัดหลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานสำหรับนักศึกษา (วพศ.) ให้กับนักศึกษาชั้น ปี 2-3-4 ไม่จำกัดสาขา   เพื่อเชิญชวนนิสิตที่มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องพลังงานสู่ระดับอุดมศึกษา ปลูกฝังจิตสำนึกในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและอนุรักษ์พลังงาน สร้างสรรค์การมีส่วนร่วมในการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน ใครสนใจสามารถสมัครได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มีนาคม พ.ศ. 2562 ที่ https://www.thailand-energy-academy.org/th/register# หรือ กรอกแบบฟอร์มโดยตรง  https://goo.gl/forms/lI7s67ZueScOnnjh1 [embed]https://youtu.be/syP9GMNwCeA[/embed]
Read More
ด้วยคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ตระหนักถึงความสำคัญทางด้านการศึกษา และการฝึกปฏิบัติงานของนิสิต ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนานิสิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และทักษะ พร้อมทั้งคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งคณะโลจิสสติกส์ได้มีการจัดทุนการศึกษาประเภทนิสิตช่วยงานเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต รายละเอียดดังเอกสารแนบ เอกสารแนบ ประกาศรับสมัครนิสิตช่วยงานเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ ใบสมัครขอทุนการศึกษา
Read More
ศึกษาดูงานด้านการบริหารหลักสูตร ณ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 17 – 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561 คณะโลจิสติกส์ได้จัดโครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารหลักสูตร ณ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศึกษาดูงานเขตการค้าชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยเน้นศึกษาด้านส่งสินค้าผ่านแดน ซึ่งในอนาคตการค้าชายแดนด้านแม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่ จะเป็นช่องทางการค้าชายแดนที่สำคัญเนื่องจากใกล้เมืองเศรษฐกิจ การเตรียมความพร้อมด้านฐานข้อมูลทางเศรษฐกิจ ความเคลื่อนไหว ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยเทียบเท่านานาอารยประเทศนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญในการพัฒนาหลักสูตร    
Read More
การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ Asia Navigation Conference 2018
เมื่อวันที่ วันที่ 26 - 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 อาจารย์นิภาพรรณ อนันต์พลศักดิ์ และอาจารย์จีราดา อนุชิตนานนท์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ Asia Navigation Conference 2018 ณ ประเทศญี่ปุ่น  อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้ การพัฒนางานวิจัยทางด้านอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี และการบูรณาการกับศาสตร์อื่น ๆ ร่วมกับนักวิจัยจากหลากหลายประเทศ...
Read More
โครงการประเพณีลอยกระทง ปี 2561
คณะโลจิสติกส์ ขอแสดงความยินดีกับ นายธนภูมิ ดีดิษฐ และนางสาวนภัส อินทราคม  ที่ได้เข้าร่วมโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยบูรพา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารโภชนาการ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยภายในการจัดโครงการ ได้มีกิจกรรมการประกวดกระทงยักษ์ การประกวดชายในวรรณคดี การประกวดนางในวรรณคดีจำแลง และการประกวดนางนพมาศ ซึ่งคณะโลจิสติกส์ ได้รับรางวัล การประกวดชายในวรรณคดี รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โดย นายธนภูมิ ดีดิษฐ นิสิตสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ...
Read More
ตามประกาศคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 63/2560 ลงวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560  นั้น บัดนี้การดำเนินการคัดเลือกได้สิ้นสุดลงแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 (25) ของคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 1070/2557 ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เรื่อง การมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการแทน จึงประกาศผลการคัดเลือก ดังเอกสารแนบนี้ ...
Read More
ศึกษาดูงาน ณ บริษัท JWD InfoLogistics
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 อาจารย์ฐิติมา วงศ์อินตา และอาจารย์สุพรรณา แก้วเพ็ง อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการศึกษาดูงาน ณ บริษัท JWD InfoLogistics Pubilc Company Limited จังหวัดชลบุรี สำหรับนิสิตภายในหลักสูตรฯ ชั้นปีที่ 4 เพื่อให้นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการจัดการโลจิสติกส์และการจัดการคลังสินค้าจากสถานประกอบการจริง ซึ่งในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรและผู้บริหารของบริษัท JWD InfoLogistics Pubilc...
Read More