Blog

เพื่อเป็นการตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพา ในการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย กอปรกับเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยของบุคลากรคณะโลจิสติกส์ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการขอทุนวิจัยในระดับสูงขึ้นต่อไป อนุสนธิตามตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 1680/2561 ลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และแนวทางการบริหารการวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 2579/2561 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และแนวทางการบริหารการวิจัยและนวัตกรรม...
Read More
ขอแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562
ขอแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 จากคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยภาพบรรยากาศการเข้าร่วมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565  
Read More
ขอแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561
ขอแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 จากคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยภาพบรรยากาศการเข้าร่วมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565    
Read More
ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับบัณฑิตทุกท่าน
คณะโลจิสติกส์​ มหาวิทยาลัยบูรพา​ ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับบัณฑิตทุกท่าน​ ด้วยภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา​ มหาวิทยาลัยบูรพา​ ประจำปีการศึกษา​ 2561 และ​ประจำปีการศึกษา​ 2562​ เมื่อวันที่​ 10-13 มกราคม​ 2565 ที่ผ่านมา  
Read More
ปัจจุบันคณะโลจิสติกส์ ได้เปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ทางด้านโลจิสติกส์ แต่ขณะนี้จำนวนอาจารย์จำนวนพอดีกับจำนวนหลักสูตร ดังนั้นหากมีอาจารย์ขอลาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาที่สูงขึ้น หรือลาไปทำผลงานทางวิชาการ หรือลาออก ก็จะทำให้จำนวนอาจารย์ไม่เพียงพอ อาจส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิต และอาจไม่ได้รับรองคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบกับโครงการทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในคณะโลจสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 (12) ของคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 1070/2557 เรื่อง การมอบอำนาจของอธิการบดี ด้านการบริหารงานทั่วไป ฉบับลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2557 จึงออกประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมผู้มีความรู้ความสามารถเป็นอาจารย์ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา...
Read More
วันที่ 10 มกราคม 2565  เวลา 6.00 - 16.00 น. ซ้อมย่อย 61 ลำดับที่ 4416-4550 ซ้อมที่ห้อง LOG - 101 ลำดับที่ 4551-4738 ซ้อมที่ห้อง LOG 2- 401   วันที่ 11 มกราคม 2565  เวลา 6.00 - 16.00...
Read More
ด้วยคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน จำนวน 1 อัตรา สังกัด สำนักงานการศึกษา คณะโลจิสติกส์ ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ 90996 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564 และอาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 (25) ของคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 1070/2557 ลงวันที่ 2 มิถุนายน...
Read More
การสอบสัมภาษณ์ปริญญาโท คณะโลจิสติกส์ (สัมภาษณ์ออนไลน์) วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.   ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะโลจิสติกส์ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ เข้า line กลุ่มตาม QR CODE หรือตามลิ๊งค์ด้านล่าง http://line.me/ti/g/Lfsfl6BXCd 2.เมื่อเข้ากลุ่มแล้วให้ให้รายงานตัวโดยพิมพ์แจ้ง ชื่อ-นามสกุล ของตนเอง 3.ในวันสัมภาษณ์ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเวลา...
Read More
โครงการเตรียมความพร้อม “ทักษะทางด้านคณิตศาสตร์” สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1
กำหนดการ โครงการเตรียมความพร้อมทักษะทางด้านคณิตศาสตร์สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปีการศึกษา 2564 ทางออนไลน์ผ่าน Microsoft Team  -------------------------------------- ครั้งที่/วันที่ รายละเอียดเนื้อหา อาจารย์ผู้สอน ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. o   เกริ่นนำการนำเอาแคลคูลัสไปประยุกต์กับงานด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (3 ชั่วโมง) ดร.เสาวนิตย์ เลขวัต ครั้งที่ 2...
Read More