Blog

Maritime Games ประจำปีการศึกษา 2560
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 นิสิตสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา Maritime Games ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี การแข่งขันกีฬา Maritime Games เป็นการทำกิจกรรมแข่งขันกีฬาร่วมกันของสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนทางด้านพาณิชย์ 3 สถาบัน ได้แก่ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี คณะพาณิชย์นาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ และทางศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในปีการศึกษา...
Read More
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา LOGISTICS 4.0 Co-Creature for Future
ขอเชิญชวน นิสิต คณาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังสัมมนา LOGISTICS 4.0 Co-Creature for Future ในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. ณ คณะโลจิสติกส์ ห้อง 401 ฟรี!! ตลอดงาน   
Read More
ศึกษาดูงาน บริษัท IRPC
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอก ดร. สราวุธ ลักษณะโต รองคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และพัฒนานิสิต คณะโลจิสติกส์ ได้นำนิสิตจำนวน 35 คน เยี่ยมชม บริษัท IRPC ซึ่งเป็นผู้ดำเนินธุรกิจปิโตรเคมีครบวงจรแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้รับฟังบรรยายจากคุณเชิงชาย ไพฑูรย์ ผู้จัดการส่วนการตลาดท่าเรือและคลังน้ำมัน เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของบริษัท IRPC การดำเนินธุรกิจหลักในการกลั่นน้ำมัน รวมถึงสินค้าและบริการของบริษัทในเครือ พร้อมทั้งได้พานิสิตเข้าเยี่ยมชมท่าเรือน้ำลึกของ IRPC ซึ่งมีทั้งท่าเรือคอนเทนเนอร์และสินค้าทั่วไป และท่าเรือปิโตรเคมีและปิโตรเลียมเหลว...
Read More
ร่วมชมงานนิทรรศการ The 4 ship Technology for Next Decade
เมื่อวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 อาจารย์รณกฤต เศรษฐดาลี ได้พานิสิตสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทายาลัยบูรพา ชั้นปี 3 จำนวน 9 คน เข้าร่วมชมงานนิทรรศการแสดงเทคโนโลยีเรือในทศวรรตหน้า The 4 ship Technology for Next Decade ณ อาคาร Pattaya Exhibition And Convention Hall...
Read More
ด้วยมหาวิทยาลัยบูรพา มีนโยบายในการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อสนองความต้องการของชุมชน และส่งเสริมพัฒนาการศึกษาและเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อให้มีโอกาสเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาให้กว้างขวางยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 (11) ของคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพาที่ 1070 / 2557 ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เรื่อง การมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการแทน คณะโลจิสติกส์จึงประกาศรับสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 รายละเอียดดังเอกสารแนบ เอกสารแนบ ประกาศการรับสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา...
Read More
ตามที่คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ระดับปริญญาเอก ประจำปี พ.ศ.2560 ในวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2560 ไปแล้วนั้น บัดนี้การสอบและสรุปผลการสอบวัดคุณสมบัติ ระดับปริญญาเอก สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการสอบวัดคุณสมบัติ ระดับปริญญาเอก ประจำปี พ.ศ.2560 ให้ทราบโดยทั่วกัน ดังเอกสารแนบ  
Read More
พิธีรับหมวก และรับแหวน ประจำปีการศึกษา 2560
⋅เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดงานพิธีรับหมวก และรับแหวน ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น โดย รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานในพิธี และ รศ.ดร.ณกร อินทร์พยุง คณบดีคณะโลจิสติกส์ เป็นประธานพิธีแรกสักการะเสด็จเตี่ย โดยมีนิสิตสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ ชั้นปี 1 จำนวน 39 คน และชั้นปี...
Read More
          ตามประกาศคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 60/2560 ฉบับลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2560 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560 ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 ตำแหน่ง เลขที่ 256-2547, 257-2547 สังกัดสำนักงานจัดการศึกษา คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา บัดนี้การดำเนินการรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ...
Read More
บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าบรรยาย
เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 15.00 น.  บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ให้ความอนุเคราะห์เข้ามาบรรยายให้กับนิสิตคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ลงเรียนวิชาการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงาน (Preparation for Careers)  ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 340 คน ในหัวข้อ “จบ Logistics ทำอะไรได้บ้าง...
Read More
รางวัล The winners of the 3rd/2017 Best Practice Competition
คณะโลจิสติกส์ ขอแสดงความยินดีกับ นายเขษมศักดิ์ ปัททุม นิสิตสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ ที่ได้รับรางวัล The winners of the 3rd/2017 Best Practice Competition เป็นอันดับที่ 2 จากคนประจำเรือทั้งหมดของ บริษัท ไฮแลนด์ มาริไทม์ จำกัด
Read More