Blog

ปฏิทินการรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS66 รอบ2
ปฏิทินการรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2566 TCAS 66 รอบ 2 ติดตามรายละเอียดได้ที่  https://regservice.buu.ac.th/  หรือติดต่องานรับเข้าศึกษาต่อ 038-102643 และ 038102721
Read More
งานประชาสัมพันธ์คณะโลจิสติกส์ ณ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร และโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ไปจัดงานประชาสัมพันธ์คณะโลจิสติกส์ ณ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร และโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาหลักสูตร และสาขาวิชาของคณะฯ เป็นแนวทางในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Read More
Logistics Talk ครั้งที่ 20
Logistics Talk ครั้งที่ 20 “การดูแลสุขภาพของคนทำงานในอุตสาหกรรมพาณิชยนาวีและการป้องกันโรคทางเวชศาสตร์ทางทะเล” 📌 นำไปใช้ในการเตรียมตัวฝึกงานหรือทำงานในเรือสินค้าวิ่งระหว่างประเทศหรือสหกิจศึกษา 📌 นำไปใช้ในการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับทางทะเล 🤵🏻 โดยนายแพทย์ขจรยุทธ บางท่าไม้ วันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง LOG 2-401 (ตึกใหม่) 📲 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณริท โทร. 038-103-102
Read More
โครงการสัมมนาหัวข้อ “Digital Transformation ขบถทางการตลาด ทำอย่างไรให้ทันเทรนด์”
เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์(พิเศษ)ประมวล จันทร์ชีวะ รองศาสตราจารย์ ดร.ณกร อินทร์พยุง คณบดีคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ให้เกียรติเป็นประธานโครงการฯ และมอบประกาศนียบัตรสำหรับนิสิตหลักสูตรธุรกิจการขนส่ง แขนงวิชาธุรกิจเรือสำราญ ที่ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานคนประจำเรือ 5 หลักสูตร จากศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปฎิบัติงานบนเรือสำราญ และได้รับเกียรติจากคุณณัฐพล ปรับโตวิดโจโย ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท...
Read More
Logistics Talk #20-2 ความท้าทายในการวางแผนการจัดการสินค้าในร้านค้าปลีก กรณีศึกษา ซีเจ ซูเปอร์มาร์เก็ต
เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้อง LOG1-101 คุณเกษมศักดิ์ เก่งพันธุ์พานิช CEO staff – Supply Chain Team บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด ได้ให้เกียรติมาบรรยายให้กับนิสิตและบุคคลที่สนใจในกิจกรรม Logistics Talk ครั้งที่...
Read More
BMW บรรยายพิเศษหัวข้อ “ความต้องการของตลาดแรงงานด้านโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมผู้ผลิตรถยนต์”
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 คุณสุรพล ก่อเกิด ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล จากบริษัท BMW Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้กับนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี และสาขาวิศวกรรมโซ่อุปทาน หัวข้อเรื่อง “ความต้องการของตลาดแรงงานด้านโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมผู้ผลิตรถยนต์” ในรายวิชา 91030359 การเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงาน (Preparation for Careers) ของ ผศ.ดร.อนิรุทธ์ ขันธสะอาด ร่วมกับอาจารย์ผรณกษม...
Read More
ศึกษาดูงาน ณ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพาได้นำนิสิตสาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 3 ซึ่งศึกษาในรายวิชา 92540859 Performance Measurement in Supply Chain ในภาคการศึกษาที่ 2/2565 เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี ผศ.ดร.ธัญภัส เมืองปัน,...
Read More
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง 91065 และ เลขที่ตำแหน่ง 90996 ดังเอกสารแนบ ประกาศผลการคัดเลือก
Read More
Logistics Talk #20-1 การจัดการสินค้าประเภทอาหารสด (Fresh Food) ในธุรกิจค้าปลีก กรณีศึกษา โลตัส
เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง LOG2-401 คุณจิรัชญา อนุพันธ์ Supply Chain Executive – Fresh Food บริษัท เอก-ชัยดีสทรีบิวชั่นซิสเทม จำกัด และเป็นศิษย์เก่าของคณะ ได้เข้ามาร่วมบรรยายในกิจกรรม Logistics Talk ครั้งที่ 20-1 ในหัวข้อ...
Read More
ต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. อาจารย์พณณกร ทองหลิ้ม รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ได้ให้การต้อนรับ คณาจารย์และนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ จากโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล จังหวัดนครพนม จำนวน 110 คน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาหลักสูตร และสาขาวิชาของคณะฯ เป็นแนวทางในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Read More