Blog

เมื่อวันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว คณะโลจิสติกส์ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้โมเดลเศรษฐกิจ BCG และฝึกทักษะการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับบุคลากรคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา Corporate BCG and Sufficient Economy Model นำโดย- รองศาตราจารย์ ดร.ณกร อินทร์พยุง คณบดีคณะโลจิสติกส์- ดร.สิริเชษฐ์ รัตนะชิตธวัช รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร-...
Read More
การสร้างแรงบันดาลใจจากรุ่นพี่สู่น้อง ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567 คณะโลจิสติกส์ได้รับเกียรติจากคุณศรัณย์ วรรณ์คำ ตำแหน่งผู้จัดการขนส่งภายในประเทศ ของบริษัท Decathlon Thailand ให้ความอนุเคราะห์ในรายวิชา การสร้างแรงบันดาลใจในสายงานอาชีพโลจิสติกส์ โดยแบ่งปันประสบการณ์การใช้ชีวิตในการเรียนโลจิสติกส์ แนวทางการประสบความสำเร็จในเส้นทางสายอาชีของโลจิสติกส์ ในฐานะศิษย์เก่าของคณะฯนอกจากนี้ยังได้แนะนำน้องๆในการเตรียมตัว ในสายงานอาชีพนี้ นอกจากนี้นิสิตยังได้ประสบการณ์จากรุ่นพี่ ในการเล่าแนวทางในการเรียน การจัดการเวลาการเรียน และยังได้เห็นถึงความสำคัญของสาขาที่ได้เลือกเรียน เพื่อนำไปสู่การทำงานในอนาคต ซึ่งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจได้อย่างดี ในกิจกรรมดังกล่าวมี ผศ.ดร.ชมพูนุท อ่ำช้าง และ ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ สุรารักษ์ เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมในวันนี้
Read More
โครงการเปิดบ้านธุรกิจและอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดกิจกรรมโครงการเปิดบ้านธุรกิจและอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ เพื่อประชาสัมพันธ์และแนะแนวหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.​ 2567 ให้กับนักเรียน นักศึกษา ครูและอาจารย์ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เพื่อเป็นแนวทางและเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากน้อง ๆ นักศึกษาและอาจารย์หลายสถาบัน วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ในงานดังกล่าวได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ณกร อินทร์พยุง...
Read More
กิจกรรมการบรรยายให้บริการทางวิชาการแก่ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์แก่ชาติทางทะเล จ.สมุทรปราการ
เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2567 ระหว่างเวลา 10.00 - 12.00 น. ศรชล./ศคท.จว.สป. จัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมการบรรยายความรู้ในหัวข้อเรื่อง "พลวัตกิจกรรมการค้าทางทะเลโลกและความท้าทายในปี 2024" ณ หอชมเมือง จว.สป.โดยเรียนเชิญ รองศาสตราจารย์ ร.อ. ดร.สราวุธ ลักษณะโต รองคณบดี คณะโลจิสติกส์ ม.บูรพา เป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมทั้งเรียนเชิญผู้แทนและกำลังพลจากหน่วยงานราชการต่างๆ ได้แก่ สมาคมการประมง สป. สจภ.สป....
Read More
หลักสูตรสมาร์ทฟาร์มมิ่งและโซ่อุปทานอัจฉริยะ บูรณาการข้ามศาสตร์ สร้างทักษะแห่งอนาคต ขับเคลื่อนประเทศให้หลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลาง
คณะโลจิสติกส์ได้เปิด หลักสูตรสมาร์ทฟาร์มมิ่งและโซ่อุปทานอัจฉริยะ (Smart Farming and Supply Chain) นิสิตจะได้ฝึกประสบการณ์ภาคสนามใน 3 กลุ่มงานกลุ่มงาน 1: Smart Supply Chain การผลิตพลาสติกชีวภาพจากมันสำปะหลังผลผลิตสูง สำหรับงานเกษตรอุตสาหกรรม การเพาะปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำมันนวดอโรมา จากสมุนไพรว่านนางคำ การผลิตคราฟต์เบียร์จากข้าวฟ่าง Brewing Community กลุ่มงาน 2: Autonomous Farming การควบคุมเครื่องจักรกลการเกษตรไร้คนขับและโดรน การควบคุมเกษตรอัจฉริยะด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) กลุ่มงาน 3:...
Read More
โครงการสัมมนาหัวข้อ “เรือสำราญ: ประสบการณ์ที่คุณต้องรู้”
คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการสัมมนาหัวข้อ “เรือสำราญ: ประสบการณ์ที่คุณต้องรู้” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 9.00 - 11.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์(พิเศษ)ประมวล จันทร์ชีวะ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ณกร อินทร์พยุง คณบดีคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ให้เกียรติเป็นประธานโครงการฯ และได้รับเกียรติจาก คุณนุธิรา บุญนะ Physical therapist บริษัท One...
Read More
ผศ.ดร.อนิรุทธ์ ขันธสะอาด เข้าร่วมงานแถลงข่าววันนักประดิษฐ์และรางวัลการวิจัยแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.อนิรุทธ์ ขันธสะอาด ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าววันนักประดิษฐ์และรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอล์ 1 ชั้น 5 ทั้งนี้ รมว.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าว ซึ่งกิจกรรมหลักๆ ของงานประกอบด้วย การแถลงนโยบายของกระทรวง อว.ในช่วงที่ผ่านมา การพูดปาฐกถาของนักวิจัยแห่งชาติ และกิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์จากการประกวดในเวทีนานาชาติ
Read More
โครงการสัมมนาหัวข้อ “เรือสำราญ: ประสบการณ์ที่คุณต้องรู้”
คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญชวนนิสิต อาจารย์ บุคลากร และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมโครงการสัมมนาหัวข้อ “เรือสำราญ: ประสบการณ์ที่คุณต้องรู้”โดยได้รับเกียรติจาก ท่านวิทยากร คุณนุธิรา บุญนะ บริษัท One Spa World เรือ Freedom of the Seasในวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ ห้อง LOG2-401 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 08.30 -...
Read More