Blog

ตามที่คณะโลจิสติกส์ มีกำหนดจัดโครงการอบรมหลักสูตรข้อกำหนดมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ในวันที่ 28 มีนาคม 2563 ณ ห้อง LOG2-502 อาคารคณะโลจิสติกส์   เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หากมีการจัดโครงการในช่วงระยะเวลาดังกล่าว อาจมีความเสี่ยงและส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค คณะโลจิสติกส์จึงขอเลื่อนโครงการออกไปก่อน หากมีกำหนดวันที่แน่นอนแล้วจะแจ้งให้สถานศึกษาทราบต่อไป   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
Read More
คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา จับมือ การบินไทยเตรียมเปิดหลักสูตรร่วมผลิตธุรกิจการบิน สามารถติดตามชมรายการ ช่อง Youtube Channel :BuraphaUniversity ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=ipDkX8-4e88&feature=youtu.be
Read More
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล 1 นางสาวนทีกานต์ หม้อทอง 2 นางสาวเสาวภาคย์ ลาภเกษร 3 นางสาวกรกนก ก่อกิจงาม 4 นายเจษฎาพงศ์ วชิรพันธุ์ 5 นางสาวนิศารัตน์ วิเศษบรรเทา 6 นางสาวอภิชญา สุทธิดี 7 นายอัฑฒ์ธีร์วรา นิธิกิจโภคินกุล 8 นางสาวกวินนาถ จันทศรี 9 นางสาวภัทรธิดา...
Read More
ร่วมพูดคุยจัดทำร่างหลักสูตรธุรกิจสายการบิน กับ Thai Flight Training Company Limited
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563 บริษัท ไทยไฟล์ทเทรนนิ่ง จํากัด ดําเนินการภายใต้การกํากับของบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) และเป็นบริษัทที่ถือใบอนุญาต Approved Training Organizations (ATO) ของสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (The Civil Aviation Authority of Thailand: CAAT) ได้ร่วมพูดคุยกับคณะโลจิสติกส์ เพื่อจัดทําร่างหลักสูตรด้านธุรกิจสายการบินตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ...
Read More
ศึกษาดูงาน บริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต จำกัด
เมื่อวันพุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติมา วงศ์อินตา ประธานสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการศึกษาดูงาน ณ บริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต จำกัด จังหวัดชลบุรี เพื่อให้นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวีจากสถานประกอบการจริง ซึ่งในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรและผู้บริหารของบริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต ในการบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนเข้าชมการปฏิบัติงานทางด้านการดำเนินงานภายในท่าเรือ
Read More
โครงการฟุตซอลสัมพันธ์ คัพ ครั้งที่ 14
เมื่อวันที่ 1-7 มีนาคม พ.ศ. 2563 สโมสรนิสิต คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการฟุตซอลสัมพันธ์ คัพ ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามฟุตซอลมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นิสิตเห็นความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลภายในคณะฯ ความสามัคคี การมีน้ำใจนักกีฬา อีกทั้งมีคุณธรรมจริยธรรมอละมีความรับผิดชอบ
Read More
โครงการมอบติ้งคณะโลจิสติกส์ ประจำปีการศึกษา 2562
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563 สโมสรนิสิตคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการมอบติ้งประจำคณะโลจิสติกส์ ณ ห้อง KC-300 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยมีคณาจารย์และนิสิตเข้าร่วมประมาณ 350 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อความเป็นอัตลักษณ์เดียวกัน ซึ่งติ้งประจำคณะฯแสดงให้เห็นถึงความเป็นพี่น้อง ความเป็นครอบครัวเดียวกัน อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์กับนิสิต
Read More
หลักสูตรใหม่ ปริญญาตรี 4 ปี วิศวกรรมโซ่อุปทาน Supply Chain Engineering
เรียนรู้การวิเคราะห์ออกแบบระบบ วางแผนการผลิต กระจายสินค้า การส่งมอบสินค้าสู่ผู้บริโภค โดยใช้หลักการทางวิศวกรรม บูรณาการข้อมูล ปฏิบัติการ และวางแผนเชิงกลยุทธ์ตลอดโซ่อุปทาน อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา นักวิเคราะห์โซ่อุปทาน (Supply chain analyst) วิศวกรจัดซื้อ ผู้จัดการจัดหา วิศวกรโซ่อุปทาน ผู้จัดการด้านชัพพลายเชน ผู้ประกอบการสมัยใหม่ รายละเอียดหลักสูตร    https://www.youtube.com/watch?v=zZS-zco2pu0 https://www.youtube.com/watch?v=4KIpyHjPqcE
Read More
โครงการอบรมหลักสูตรข้อกำหนดมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2015
ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในการประกอบธุรกิจอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงขึ้น   ลูกค้าต้องการความเชื่อมั่นทั้งจากผลิตภัณฑ์ และจากคู่ค้าที่สามารถทำธุรกรรมระหว่างกันได้อย่างยั่งยืนการผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่ให้การรับรองมาตรฐานต่าง ๆ มีความสำคัญ และได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นโดยลำดับ  เพื่อเสริมประสิทธิภาพขององค์กรในด้านต่าง ๆ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล นำไปสู่ความพึงพอใจของลูกค้าและการการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร และนำไปสู่โอกาสในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น มาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ (ISO 9001 : 2015)  จึงเป็นแนวทางพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจในการสร้างสินค้าและบริการขององค์กรอย่างมีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า ส่งมอบได้ตรงเวลาที่กำหนดและมีการปรับปรุง/ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าอย่างสูงสุด คณะโลจิสติกส์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ เกี่ยวกับมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ (ISO 9001 : 2015) เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต และสามารถนำมาเป็นผลงานการสมัครงานของนิสิตได้ และนิสิตสามารถนำความรู้นี้ประกอบการทำงานได้อย่างมีคุณภาพ...
Read More
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุน โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ด้านพาณิชยาวี กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นสถานที่สักการะกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี่ย) เพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับ คณาจารย์ บุคลากร นิสิตคณะโลจิสติกส์ บุคคลทั่วไป และเผยแพร่พระเกียรติคุณ รวมทั้ง เป็นพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ ศูนย์การเรียนรู้ด้านพาณิชยนาวีแบบหมุนเวียน และเป็นพื้นที่ส่วนโถงอาคารเอนกประสงค์สำหรับกิจกรรมนิสิต ทั้งนี้ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ใคร่ขอเชิญท่านร่วมสนับสนุนตามจิตศรัทธา เนื่องในโอกาส วันสถาปนาคณะโลจิสติกส์ ครบรอบ 20 ปี (วันที่ 29 กรกฎาคม 2563) กำหนดแผนการก่อสร้าง...
Read More