Blog

ต้อนรับนักศึกษาระดับปริญญาโทจาก University of Montpellier 2 ประเทศฝรั่งเศส ดูงานที่คณะฯ
คณะโลจิสติกส์ได้นำคณะนักศึกษาระดับปริญญาโทจาก University of Montpellier 2 ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นสถาบันทางการศึกษาที่อยู่ภายใต้ความร่วมมือกันกับมหาวิทยาลัยบูรพา เข้าชมห้องปฏิบัติการจำลองการเดินเรือ (Navigation Simulator) และเรือ Tugboat ซึ่งเป็นเรือลากจูงที่คณะฯ ได้นำมาติดตั้งห้องเรียนและอุปกรณ์ทางการศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 โดยคณะนักศึกษาดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการ Global Seminar in IT Management 2022 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในหัวข้อ "IT Management in...
Read More
คณะโลจิสติกส์ ร่วมกับ “กินอยู่ดี” แพลตฟอร์ม ร่วมจัดกิจกรรม Team Building ในหัวข้อ Growth Mindset
คณะโลจิสติกส์ ร่วมกับ “กินอยู่ดี” แพลตฟอร์ม ร่วมจัดกิจกรรม Team Building ในหัวข้อ Growth Mindset เมื่อวันที่ 10-11 มีนาคม 2565 ณ ห้อง LOG2-402 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Read More
งานเสวนาออนไลน์ Logistics Talk ครั้งที่ 17 ในหัวข้อ “ผลกระทบต่อการค้าและการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศ จากสงครามรัสเซีย-ยูเครน”
คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานเสวนาออนไลน์ Logistics Talk ครั้งที่ 17 ในหัวข้อ "ผลกระทบต่อการค้าและการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศ จากสงครามรัสเซีย-ยูเครน" วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 19.00 - 20.00 น. ผ่านทาง Page Facebook BuuLog  ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/pjF9VqepEqdgCqy59
Read More
ศ.ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์ ให้สัมภาษณ์กับสวท.ชลบุรี หัวข้อ โลจิสติกส์ไทยกับการเป็นศูนย์กลางการขนส่งในอาเซียน
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. ศาสตราจารย์ ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้ให้บันทึกเทปสัมภาษณ์กับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี (สวท.ชลบุรี) ในประเด็นหัวข้อ "โลจิสติกส์ไทยกับการเป็นศูนย์กลางการขนส่งในอาเซียน" เพื่อเผยแพร่และออกอากาศทางสถานีวิทยุฯ คลื่น 99.75 MHz ต่อไป
Read More
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์​ เรือเอก ดร​.​สราวุธ​ ลักษณะโต
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์​ เรือเอก ดร​.​สราวุธ​ ลักษณะโต​ ​ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์” ในอนุสาขาวิชาการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์
Read More
กิจกรรมบรรยายของอาจารย์จากสถาบัน IAE Montpellier ผ่านโครงการ Erasmus+ program
คณะโลจิสติกส์ได้จัดกิจกรรมบรรยายของอาจารย์จากสถาบัน IAE Montpellier ผ่านโครงการ Erasmus+ program ขึ้นระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 27 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย์ระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา และ IAE Montpellier ทั้งนี้ รศ.ดร.ณกร อินทร์พยุง และ ผศ.ดร.มัธยะ ยุวมิตร รองคณบดีวิเทศน์สัมพันธ์และกิจการพิเศษ และคณะ ได้ให้การต้อนรับ โดยมีรายละเอียดการบรรยายดังนี้ Dr. Autcharaporn Somsing...
Read More
มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญเข้าร่วม การแข่งขันกอล์ฟการกุศล “BUU CHARITY GOLF DAY 2022” ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ อัยการสูงสุด ในวันเสาร์ ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ สนามกอล์ฟบางพระ กอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ หรือติดต่อ คุณธันยมัย 094-603-0631 คุณสุภัคกาญจ์ 065-309-3572 กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา...
Read More
ด้วยคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน จำนวน 1 อัตรา สังกัด สำนักงานการศึกษา คณะโลจิสติกส์ ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ 91350   ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564 และอาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 (25) ของคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 1070/2557 ลงวันที่...
Read More
ด้วยคณะโลจิสติกส์ได้จัดสรรงบเงินอุดหนุนการวิจัยงบประมาณ เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นการตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพาในการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย กอปรกับเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยของบุคลากรคณะโลจิสติกส์ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการขอทุนในระดับสูงขึ้นต่อไป เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความใน หมวด 1 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0557/2563 เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะโลจิสติกส์ ในการประชุมครั้งที่ 7/ 2564 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564 จึงออกประกาศ เรื่อง “การรับข้อเสนอโครงการวิจัย...
Read More
เพื่อเป็นการตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพาในการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย กอปรกับเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยของบุคลากรคณะโลจิสติกส์ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการขอทุนวิจัยในระดับสูงขึ้นต่อไป อนุสนธิตามตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 1680/2561 ลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และแนวทางการบริหารการวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 2579/2561 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และแนวทางการบริหารการวิจัยและนวัตกรรม (ฉบับที่ 2)...
Read More