Faculty Admin

Faculty Admin

tulaphon1

นายตุลาพล นิติเดชา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

aekrit1

นายเอกกฤต เมนะคงคา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

nan

นางสาวจารุณี สุขเจริญ

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมงานวิจัย

pad

นางสาวอริชาภัสร์ มงคลพัชยาภาคย์

นักวิชาการศึกษา

supamas4

นางสาวศุภมาส หวานสนิท

นักวิชาการศึกษา

thanet2

นายธเนษฐ คงเมือง

นักวิชาการศึกษา

nisakorn1

นางสาวนิสากร เตชะบุตรศรี

นักวิชาการพัสดุ

nut2

นายณัฎฐ์ มงคลธนวัฒน์

นักวิชาการเงินและบัญชี

saowanee3

นางสาวเสาวนีย์ เล็กคำ

นักวิชาการเงินและบัญชี

manunya2

นางสาวมนันยา ฤทธิ์คง

บุคลากร

นางสาววรัญญา-ด้นประดิษฐ

นางสาววรัญญา ด้นประดิษฐ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

rit3

นายรฐนนธ์ วงษ์กวีวัฒนกูล

เจ้าหน้าที่สาขาวิทยาการเดินเรือ
และงานประกันคุณภาพ

laead

นางสาวละเอียด ตันสุริวงค์

คนงาน

songyos

นายทรงยศ ธรากูล

พนักงานขับรถยนต์

sudarat

นางสาวสุดารัตน์ ชื่นศิริ

เจ้าหน้าที่สนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ

koi1

นางสาวนภัสวรรณ ศรีสาคร

นักวิชาการศึกษา