Faculty Admin

      Dean’s Message

      Administrator

      Academic Staff

      Faculty Admin

Faculty Admin

นายตุลาพล นิติเดชา

นายตุลาพล นิติเดชา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

นายเอกกฤต เมนะคงคา

นายเอกกฤต เมนะคงคา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวจารุณี สุขเจริญ

นางสาวจารุณี สุขเจริญ

นักวิชาการศึกษา

นางสาววรัญญา ด้นประดิษฐ

นางสาววรัญญา ด้นประดิษฐ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวศุภมาส หวานสนิท

นางสาวศุภมาส หวานสนิท

นักวิชาการศึกษา

นายธเนษฐ คงเมือง

นายธเนษฐ คงเมือง

นักวิชาการศึกษา

นางสาวนิสากร เตชะบุตรศรี

นางสาวนิสากร เตชะบุตรศรี

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวมนันยา ฤทธิ์คง

นางสาวมนันยา ฤทธิ์คง

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นายณัฎฐ์ มงคลธนวัฒน์

นายณัฎฐ์ มงคลธนวัฒน์

นักวิชาการเงินและบัญชี

sawanee

นางสาวเสาวนีย์ เล็กคำ

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวริญญ์รภัส มงคลพัชยาภาคย์

นางสาวริญญ์รภัส มงคลพัชยาภาคย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายจิรัฎฐ์กิตติ์ สุขีชล

นายจิรัฎฐ์กิตติ์ สุขีชล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์