Research

1. โครงการศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจและกำหนดรูปแบบการบริหารประกอบการ

ออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการบรรจุสินค้าเพื่อการส่งออก และโครงการพัฒนาคลังสินค้าท่าเรือกรุงเทพในเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ

หน่วยงานหลัก

ม. บูรพา

ลักษณะงานที่รับผิดชอบ

ศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจและกำหนดรูปแบบการบริหารประกอบการ ออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการพัฒนาพื้นที่การให้บริการบรรจุสินค้าเพื่อการส่งออก และโครงการพัฒนาคลังสินค้าท่าเรือกรุงเทพในเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ

ระยะเวลา

พ.ศ. 2558

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ผู้รับผิดชอบโครงการ

รองศาสตราจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์