ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา LOGISTICS 4.0 Co-Creature for Future
ขอเชิญชวน นิสิต คณาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังสัมมนา LOGISTICS 4.0 Co-Creature for Future ในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. ณ คณะโลจิสติกส์ ห้อง 401 ฟรี!! ตลอดงาน   
Read More
ศึกษาดูงาน บริษัท IRPC
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอก ดร. สราวุธ ลักษณะโต รองคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และพัฒนานิสิต คณะโลจิสติกส์ ได้นำนิสิตจำนวน 35 คน เยี่ยมชม บริษัท IRPC ซึ่งเป็นผู้ดำเนินธุรกิจปิโตรเคมีครบวงจรแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้รับฟังบรรยายจากคุณเชิงชาย ไพฑูรย์ ผู้จัดการส่วนการตลาดท่าเรือและคลังน้ำมัน เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของบริษัท IRPC การดำเนินธุรกิจหลักในการกลั่นน้ำมัน รวมถึงสินค้าและบริการของบริษัทในเครือ พร้อมทั้งได้พานิสิตเข้าเยี่ยมชมท่าเรือน้ำลึกของ IRPC ซึ่งมีทั้งท่าเรือคอนเทนเนอร์และสินค้าทั่วไป และท่าเรือปิโตรเคมีและปิโตรเลียมเหลว...
Read More