ศึกษาดูงาน บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. อาจารย์จีราดา อนุชิตนานนท์  ได้จัดโครงการศึกษาดูงานในรายวิชา Material handling and packaging ณ บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีนิสิตสาขาการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปี 2 เข้าร่วมทั้งหมด 48 คน  
Read More