ต้อนรับนักเรียนโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
เมื่อวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 15.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอก ดร.สราวุธ ลักษณะโต รองคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และพัฒนานิสิต ได้ให้การต้อนรับนักเรียน โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 และปีที่ 6 จำนวน 30 คน ที่มีความสนใจจะศึกษาต่อในคณะโลจิสติกส์ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี  เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะศึกษาตามความถนัด ความสามารถ และศักยภาพของแต่ละบุคคล
Read More
รางวัลชนะเลิศ การประกวดชายในวรรณคดี
เมื่อวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 คณะโลจิสติกส์ ขอแสดงความยินดีกับ นายทัศไนย อันโคตร นิสิตสาขาวิทยาการเดินเรือ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดชายในวรรณคดี ในงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2560 ของมหาวิทยาลัยบูรพา    
Read More