ศึกษาดูงาน บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด 
เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. อาจารย์จีราดา อนุชิตนานนท์  และอาจารย์นิภาพรรณ อนันต์พลศักดิ์ ได้จัดโครงการศึกษาดูงานในรายวิชา Operation management ณ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด  โดยมีนิสิตสาขาการจัดการโลจิสติกส์ ภาคพิเศษ ชั้นปี 3 เข้าร่วมทั้งหมด 45 คน
Read More
การศึกษาดูงาน โดยนำนิสิตทั้งระดับปริญญาตรีและโท ขึ้นเรือโดยเดินทางจากท่าเรือกรุงเทพ ไปยังท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อให้นิสิตได้สัมผัสและ เรียนรู้วิธีการนำเรือระหว่างท่าเรือกรุงเทพไปยังท่าเรือแหลมฉบัง และนิสิตได้มีโอกาสพบกับประสบการณ์จริง และเรียนรู้และเข้าใจความสำคัญของการศึกษาหาประสบการณ์ความรู้ภายนอกห้องเรียน และนิสิตยังสามารถใช้ประสบการณ์ดังกล่าวนี้ ไปปรับใช้ในการเรียน หรือการทำงานต่อไปในอนาคต ติดต่อสอบถาม 038-103100-3102 สำรองที่นั่งที่ออนไลน์ หรือลงชื่อที่สำนักงานคณะโลจิสติกส์ชั้น 2
Read More