ร่วมชมงานนิทรรศการ The 4 ship Technology for Next Decade
เมื่อวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 อาจารย์รณกฤต เศรษฐดาลี ได้พานิสิตสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทายาลัยบูรพา ชั้นปี 3 จำนวน 9 คน เข้าร่วมชมงานนิทรรศการแสดงเทคโนโลยีเรือในทศวรรตหน้า The 4 ship Technology for Next Decade ณ อาคาร Pattaya Exhibition And Convention Hall...
Read More