Maritime Games ประจำปีการศึกษา 2560
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 นิสิตสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา Maritime Games ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี การแข่งขันกีฬา Maritime Games เป็นการทำกิจกรรมแข่งขันกีฬาร่วมกันของสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนทางด้านพาณิชย์ 3 สถาบัน ได้แก่ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี คณะพาณิชย์นาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ และทางศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในปีการศึกษา...
Read More