ประกาศคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๓/๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมผู้มีความรู้ความสามารถเป็นอาจารย์ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Read More
ศึกษาดูงาน EEC Automation Park ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนากำลังคนด้านออโตเมชั่นและหุ่นยนต์
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 คณะโลจิสติกส์ โดย รศ.ดร.ณกร อินทร์พยุง คณบดีคณะโลจิสติกส์ และอาจารย์ผรณกษม อินทรทัต นำนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมโซ่อุปทานชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมศึกษาดูงานและกิจกรรมภายใน EEC Automation Park ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนากำลังคนด้านออโตเมชั่นและหุ่นยนต์ เพื่อประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนิสิตในรายวิชาระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม (Automation Systems in Industrial Applications) ซึ่งนิสิตจะได้เสริมสร้างทักษะเพื่อยกระดับเทคโนโลยีการผลิตในประเทศไทยก้าวสู่ Industry 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม เช่น...
Read More
ขอแสดงความยินดีกับตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ กัปตัน ผสันต์ ธัมปราชญ์  ดร.เสาวนิตย์ เลขวัต อาจารย์ พณณกร ทองหลิ้ม  และอาจารย์ รณกฤต เศรษฐดาลี ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตามมติที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
Read More
ศึกษาดูงานสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง และบริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)
เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนิรุทธ์ ขันธสะอาด และดร.พชร กิจจาเจริญชัย ได้พานิสิตสาขาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี และสาขาวิศวกรรมโซ่อุปทาน ชั้นปีที่ 3 ภายใต้วิชา 91030359 การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงาน (Preparation for Careers) เดินทางไปสำนักงานศุลกากรการท่าเรือแหลมฉบัง ได้เรียนรู้วิธีการและการขั้นตอนการทำงานของศุลกากร ทำให้ทราบระบบการทำงานทั้งการนำเข้า-ส่งออกสินค้า ในการบริหารจัดการในท่าเรือแหลมฉบังผ่านการบรรยาย นอกจากนี้ได้รู้เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการตรวจวิเคราะห์สินค้าภายในตู้คอนเทนเนอร์ ทั้งแบบ Fast Scan ที่รถบรรทุกสามารถขับผ่านได้...
Read More
ปฏิทินการรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS66 รอบ2
ปฏิทินการรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2566 TCAS 66 รอบ 2 ติดตามรายละเอียดได้ที่  https://regservice.buu.ac.th/  หรือติดต่องานรับเข้าศึกษาต่อ 038-102643 และ 038102721
Read More
งานประชาสัมพันธ์คณะโลจิสติกส์ ณ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร และโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ไปจัดงานประชาสัมพันธ์คณะโลจิสติกส์ ณ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร และโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาหลักสูตร และสาขาวิชาของคณะฯ เป็นแนวทางในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Read More
Logistics Talk ครั้งที่ 20
Logistics Talk ครั้งที่ 20 “การดูแลสุขภาพของคนทำงานในอุตสาหกรรมพาณิชยนาวีและการป้องกันโรคทางเวชศาสตร์ทางทะเล” 📌 นำไปใช้ในการเตรียมตัวฝึกงานหรือทำงานในเรือสินค้าวิ่งระหว่างประเทศหรือสหกิจศึกษา 📌 นำไปใช้ในการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับทางทะเล 🤵🏻 โดยนายแพทย์ขจรยุทธ บางท่าไม้ วันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง LOG 2-401 (ตึกใหม่) 📲 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณริท โทร. 038-103-102
Read More
โครงการสัมมนาหัวข้อ “Digital Transformation ขบถทางการตลาด ทำอย่างไรให้ทันเทรนด์”
เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์(พิเศษ)ประมวล จันทร์ชีวะ รองศาสตราจารย์ ดร.ณกร อินทร์พยุง คณบดีคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ให้เกียรติเป็นประธานโครงการฯ และมอบประกาศนียบัตรสำหรับนิสิตหลักสูตรธุรกิจการขนส่ง แขนงวิชาธุรกิจเรือสำราญ ที่ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานคนประจำเรือ 5 หลักสูตร จากศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปฎิบัติงานบนเรือสำราญ และได้รับเกียรติจากคุณณัฐพล ปรับโตวิดโจโย ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท...
Read More
Logistics Talk #20-2 ความท้าทายในการวางแผนการจัดการสินค้าในร้านค้าปลีก กรณีศึกษา ซีเจ ซูเปอร์มาร์เก็ต
เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้อง LOG1-101 คุณเกษมศักดิ์ เก่งพันธุ์พานิช CEO staff – Supply Chain Team บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด ได้ให้เกียรติมาบรรยายให้กับนิสิตและบุคคลที่สนใจในกิจกรรม Logistics Talk ครั้งที่...
Read More
BMW บรรยายพิเศษหัวข้อ “ความต้องการของตลาดแรงงานด้านโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมผู้ผลิตรถยนต์”
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 คุณสุรพล ก่อเกิด ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล จากบริษัท BMW Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้กับนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี และสาขาวิศวกรรมโซ่อุปทาน หัวข้อเรื่อง “ความต้องการของตลาดแรงงานด้านโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมผู้ผลิตรถยนต์” ในรายวิชา 91030359 การเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงาน (Preparation for Careers) ของ ผศ.ดร.อนิรุทธ์ ขันธสะอาด ร่วมกับอาจารย์ผรณกษม...
Read More