โครงการสัมมนาหัวข้อ “Digital Transformation ขบถทางการตลาด ทำอย่างไรให้ทันเทรนด์”
เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์(พิเศษ)ประมวล จันทร์ชีวะ รองศาสตราจารย์ ดร.ณกร อินทร์พยุง คณบดีคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ให้เกียรติเป็นประธานโครงการฯ และมอบประกาศนียบัตรสำหรับนิสิตหลักสูตรธุรกิจการขนส่ง แขนงวิชาธุรกิจเรือสำราญ ที่ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานคนประจำเรือ 5 หลักสูตร จากศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปฎิบัติงานบนเรือสำราญ และได้รับเกียรติจากคุณณัฐพล ปรับโตวิดโจโย ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท...
Read More