ต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานจากคณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. คณบดีคณะโลจิสจิกส์ ได้มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ เรือเอกสราวุธ ลักษณะโต ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์เเละพัฒนานิสิต พร้อมด้วยตัวเเทนนิสิตจากสโมสรนิสิตคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมต้อนรับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เเละคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี เข้าศึกษาดูงาน เเละร่วมพูดคุยเเลกเปลี่ยน ความรู้ ความคิดเห็น เเละกระบวนการการปฏิบัติงานของสโมสรนิสิต ทั้ง 2 หน่วยงาน
Read More
ศึกษาดูงานสำนักงานศุลกากรและการท่าเรือแหลมฉบัง
เมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนิรุทธ์ ขันธสะอาด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัปตัน ผสันต์ ธัมปราชญ์ ได้พานิสิตสาขาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี ชั้นปีที่ 4 เดินทางไปสำนักงานศุลกากรการท่าเรือแหลมฉบัง ได้เรียนรู้วิธีการและการขั้นตอนการทำงานของศุลกากร ทำให้ทราบระบบการทำงานทั้งการนำเข้า-ส่งออกสินค้า ในการบริหารจัดการในท่าเรือแหลมฉบังผ่านการบรรยาย นอกจากนี้ได้รู้เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการตรวจวิเคราะห์สินค้าภายในตู้คอนเทนเนอร์ ทั้งแบบ Fast Scan ที่รถบรรทุกสามารถขับผ่านได้ และอีกรูปแบบที่ใช้ตรวจสอบตู้สินค้าที่ขนด้วยการขนส่งทางราง ผ่านการ X-ray Scan ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทางกรมศุลกากรได้นำมาใช่เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจปล่อยสินค้าและป้องกันการลักลอบนำเข้าสินค้าและสิ่งผิดกฎหมาย...
Read More
เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ The 2023 International Electrical Engineering Congress (iEECON2023)
เมื่อวันที่ 9 - 10 มีนาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์ ขันธสะอาด อาจารย์ประจำคณะโลจิสติกส์ ได้มีโอกาสเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ The 2023 International Electrical Engineering Congress (iEECON2023) ณ โรงแรม Deevana Krabi Resort จังหวัดกระบี่ โดยทางอาจารย์ได้นำเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อ "Investigating the applicable...
Read More
Logistics Talk ครั้งที่ 20
เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 – 16.15 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์(พิเศษ)ประมวล จันทร์ชีวะ นพ.ขจรยุทธ บางท่าไม้ ได้บรรยายในหัวข้อ “การดูแลสุขภาพของคนทำงานในอุตสาหกรรมพาณิชยนาวีและการป้องกันโรคทางเวชศาสตร์ทางทะเล” เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้เกี่ยวกับกรณีตัวอย่างและประสบการณ์จริงในการดูแลสุขภาพ (Health) และการป้องกันโรคทางเวชศาสตร์ทางทะเล นำไปใช้ในการเตรียมตัวไปฝึกงานหรือสหกิจศึกษาและนำไปใช้ในการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับทางทะเล
Read More
รับสมัครบัณฑิต เข้าร่วมอบรมหลักสูตร การพัฒนาบุคลากร ด้านโลจิสติกส์ รองรับธุรกิจการจัดการ สินค้าอันตรายและการขนส่งข้ามแดน ปี 3
หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร ด้านโลจิสติกส์ รองรับธุรกิจการจัดการ สินค้าอันตรายและการขนส่งข้ามแดน ปี 3 จัดโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ร่วมกับ สมาคมผู้ประกอบธุรกิจวัตถุอันตราย (hasla) รับสมัครบัณฑิตผู้ว่างงาน หรือกำลังจะจบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา สอบสัมภาษณ์ และเรียนออนไลน์ ตลอดหลักสูตร ใบสมัครกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รายละเอียดโครงการ
Read More
ยินดีต้อนรับบัณฑิตทุกท่านสู่วันฝึกซ้อมรวมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
คณะโลจิสติกส์ ขอต้อนรับบัณฑิตทุกท่านในวันฝึกซ้อมรวม วันที่ 1-2 มีนาคม พ.ศ. 2566 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 และประจำปีการศึกษา 2561 -2562 ณ หอประชุมทวีหอมชง ในวันซ้อมรวมนี้บัณฑิตทุกท่านจะได้ฝึกซ้อมการรับพระราชทานปริญญาบัตร โดยวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 นี้ มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธิ์ ขันธสะอาด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ สุรารักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท...
Read More