Logistics Talk ครั้งที่ 20

Logistics Talk ครั้งที่ 20

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 – 16.15 น.

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์(พิเศษ)ประมวล จันทร์ชีวะ

นพ.ขจรยุทธ บางท่าไม้ ได้บรรยายในหัวข้อ “การดูแลสุขภาพของคนทำงานในอุตสาหกรรมพาณิชยนาวีและการป้องกันโรคทางเวชศาสตร์ทางทะเล”

เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้เกี่ยวกับกรณีตัวอย่างและประสบการณ์จริงในการดูแลสุขภาพ (Health) และการป้องกันโรคทางเวชศาสตร์ทางทะเล นำไปใช้ในการเตรียมตัวไปฝึกงานหรือสหกิจศึกษาและนำไปใช้ในการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับทางทะเล