รับสมัครบัณฑิต เข้าร่วมอบรมหลักสูตร การพัฒนาบุคลากร ด้านโลจิสติกส์ รองรับธุรกิจการจัดการ สินค้าอันตรายและการขนส่งข้ามแดน ปี 3

รับสมัครบัณฑิต เข้าร่วมอบรมหลักสูตร การพัฒนาบุคลากร ด้านโลจิสติกส์ รองรับธุรกิจการจัดการ สินค้าอันตรายและการขนส่งข้ามแดน ปี 3

หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร ด้านโลจิสติกส์ รองรับธุรกิจการจัดการ สินค้าอันตรายและการขนส่งข้ามแดน ปี 3 จัดโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ร่วมกับ สมาคมผู้ประกอบธุรกิจวัตถุอันตราย (hasla) รับสมัครบัณฑิตผู้ว่างงาน หรือกำลังจะจบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา สอบสัมภาษณ์ และเรียนออนไลน์ ตลอดหลักสูตร

ใบสมัครกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รายละเอียดโครงการ