ศึกษาดูงาน EEC Automation Park ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนากำลังคนด้านออโตเมชั่นและหุ่นยนต์

ศึกษาดูงาน EEC Automation Park ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนากำลังคนด้านออโตเมชั่นและหุ่นยนต์

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 คณะโลจิสติกส์ โดย รศ.ดร.ณกร อินทร์พยุง คณบดีคณะโลจิสติกส์ และอาจารย์ผรณกษม อินทรทัต นำนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมโซ่อุปทานชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมศึกษาดูงานและกิจกรรมภายใน EEC Automation Park ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนากำลังคนด้านออโตเมชั่นและหุ่นยนต์ เพื่อประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนิสิตในรายวิชาระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม (Automation Systems in Industrial Applications) ซึ่งนิสิตจะได้เสริมสร้างทักษะเพื่อยกระดับเทคโนโลยีการผลิตในประเทศไทยก้าวสู่ Industry 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม เช่น การพัฒนาโรงงานให้เป็น Smart Factory อย่างแท้จริง ผสานระหว่างระบบ Factory Automation และระบบ IT โดยมุ่งเน้นการเชื่อมต่อของข้อมูลแบบ Real-time ในทุกระดับชั้น หรือดูงานภายในห้อง Fabrication laboratory หรือ FabLab เป็นหน่วยบ่มเพาะทักษะและความรู้ด้านการขึ้นรูปชิ้นงานต้นแบบรวมไปถึงความรู้ด้านระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System) เพื่อพัฒนาทักษะของนิสิตที่สนใจในการสร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เพื่อการต่อยอดความรู้ด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ สู่การพัฒนาประเทศตามแนวทางอุตสาหกรรม 4.0 ในอนาคตต่อไป ทั้งนี้ คณะโลจิสติกส์ ขอขอบคุณ EEC Automation Park ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนากำลังคนด้านออโตเมชั่นและหุ่นยนต์และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี