ต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. อาจารย์พณณกร ทองหลิ้ม รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ได้ให้การต้อนรับ คณาจารย์และนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ จากโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล จังหวัดนครพนม จำนวน 110 คน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาหลักสูตร และสาขาวิชาของคณะฯ เป็นแนวทางในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Read More