ขอแสดงความยินดีกับตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ กัปตัน ผสันต์ ธัมปราชญ์  ดร.เสาวนิตย์ เลขวัต อาจารย์ พณณกร ทองหลิ้ม  และอาจารย์ รณกฤต เศรษฐดาลี ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตามมติที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
Read More
ศึกษาดูงานสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง และบริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)
เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนิรุทธ์ ขันธสะอาด และดร.พชร กิจจาเจริญชัย ได้พานิสิตสาขาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี และสาขาวิศวกรรมโซ่อุปทาน ชั้นปีที่ 3 ภายใต้วิชา 91030359 การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงาน (Preparation for Careers) เดินทางไปสำนักงานศุลกากรการท่าเรือแหลมฉบัง ได้เรียนรู้วิธีการและการขั้นตอนการทำงานของศุลกากร ทำให้ทราบระบบการทำงานทั้งการนำเข้า-ส่งออกสินค้า ในการบริหารจัดการในท่าเรือแหลมฉบังผ่านการบรรยาย นอกจากนี้ได้รู้เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการตรวจวิเคราะห์สินค้าภายในตู้คอนเทนเนอร์ ทั้งแบบ Fast Scan ที่รถบรรทุกสามารถขับผ่านได้...
Read More
ปฏิทินการรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS66 รอบ2
ปฏิทินการรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2566 TCAS 66 รอบ 2 ติดตามรายละเอียดได้ที่  https://regservice.buu.ac.th/  หรือติดต่องานรับเข้าศึกษาต่อ 038-102643 และ 038102721
Read More