ศึกษาดูงานสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง และบริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)

ศึกษาดูงานสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง และบริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนิรุทธ์ ขันธสะอาด และดร.พชร กิจจาเจริญชัย ได้พานิสิตสาขาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี และสาขาวิศวกรรมโซ่อุปทาน ชั้นปีที่ 3 ภายใต้วิชา 91030359 การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงาน (Preparation for Careers) เดินทางไปสำนักงานศุลกากรการท่าเรือแหลมฉบัง ได้เรียนรู้วิธีการและการขั้นตอนการทำงานของศุลกากร ทำให้ทราบระบบการทำงานทั้งการนำเข้า-ส่งออกสินค้า ในการบริหารจัดการในท่าเรือแหลมฉบังผ่านการบรรยาย นอกจากนี้ได้รู้เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการตรวจวิเคราะห์สินค้าภายในตู้คอนเทนเนอร์ ทั้งแบบ Fast Scan ที่รถบรรทุกสามารถขับผ่านได้ และอีกรูปแบบที่ใช้ตรวจสอบตู้สินค้าที่ขนด้วยการขนส่งทางราง ผ่านการ X-ray Scan ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทางกรมศุลกากรได้นำมาใช่เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจปล่อยสินค้าและป้องกันการลักลอบนำเข้าสินค้าและสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งต้องห้ามต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ในวันเดียวกันอาจารย์ผรณกษม อินทรทัต ได้พานิสิตทั้ง 2 สาขาอีกจำนวนหนึ่งเดินทางเข้าศึกษาดูงานที่ บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) นิสิตได้เรียนรู้การบริหารจัดการท่าเรือ ซึ่งเป็นท่าเรือที่ใช้ขนส่งสินค้าประเภทรถยนต์เป็นหลัก ท่าเรือนี้ตั้งอยู่ในโซน A5 ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ตั้งที่ง่ายในการที่เรือ RO-RO จะเข้ามาเทียบท่า นอกจากนี้นิสิตได้เรียนรู้การจัดเก็บรถยนต์ก่อนการขนย้าย หรือทั้งในด้านนำเข้าและการส่งออกอีกด้วย ได้ทราบขั้นตอนการจัดการสิ่งปนเปื้อนที่ติดมากับรถยนต์ เพราะต้องมีการตรวจสอบให้เรียบร้อยและมั่นใจก่อนว่ารถยนต์ดังกล่าวจะสะอาดพร้อมส่งได้ ทั้งนี้ได้ทราบวิธีขั้นตอนการจัดเก็บรถยนต์ในลานจอด ว่ามีการจัดวางให้เหมาะสมกับการจัดส่ง ทั้งนี้นิสิตยังได้ทราบขั้นตอนการเตรียมโหลดรถยนต์เพื่อขึ้นเรือขนส่ง วิธีการจอด และรูปแบบการทำงาน ทั้งนี้นิสิตได้โอกาสได้ชมบรรยากาศที่ท่าเทียบเรือนามยง อย่างใกล้ชิดเห็นการจัดเตรียมรถยนต์ไว้ที่หน้าท่า เพื่อเตรียมขนส่งขึ้นเรือต่อไป