ขอแสดงความยินดีกับตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีกับตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ กัปตัน ผสันต์ ธัมปราชญ์  ดร.เสาวนิตย์ เลขวัต อาจารย์ พณณกร ทองหลิ้ม  และอาจารย์ รณกฤต เศรษฐดาลี

ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตามมติที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566