ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขที่ตำแหน่ง 9791 ดังเอกสารแนบ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง-นักวิชาการคอมพิวเตอร์Download
Read More
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขที่ตำแหน่ง 9791 ดังเอกสารแนบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกDownload
Read More
ด้วยคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งจ้างจากเงินรายได้ของส่วนงาน ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขที่ตำแหน่ง 9791 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบต่อไปนี้ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง นักวิชาการคอมฯ เเบบฟอร์มใบสมัคร
Read More
คณะโลจิสติกส์จัดกิจกรรม Logistics Talk and Job Fair 2023
เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา ดร.อารีกมล ต.ไชยสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมกับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภายในคณะ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม Logistics Talk and Job Fair 2023 โดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้เรียนรู้แนวคิดและวิธีการทำงานจากผู้มีประสบการณ์ในสายงานโลจิสติกส์ก่อนออกฝึกงาน ตลอดจนเพิ่มโอกาสในการสมัครงานในสายอาชีพด้านโลจิสติกส์ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างเวลา 9.00 - 15.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธี...
Read More
การตรวจเช็คสภาพ น้ำยาถังดับเพลิง และเปลี่ยนถังดับเพลิงที่ชำรุด หรือหมดอายุการใช้งาน และการอบรมการใช้ถังดับเพลิงเบื้องต้น
คณะโลจิสติกส์ จัดโครงการ การตรวจเช็คสภาพ น้ำยาถังดับเพลิง และเปลี่ยนถังดับเพลิงที่ชำรุด หรือหมดอายุการใช้งาน และการอบรมการใช้ถังดับเพลิงเบื้องต้น โดยมีผู้บริหาร บุคลากร นิสิต เข้าร่วม ในวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้บุคลากร มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางเดียวกับเกี่ยวกับการป้องกันและการบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย มีความรู้ในเชิงทักษะและความพร้อมสามารถนำไปใช้ในสภาวะฉุกเฉินได้อย่างไม่ตื่นกลัวหรือตกใจ รวดเร็ว ปลอดภัย ในการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวกับสาธารณะภัยให้กับองค์กร เพื่อเสริมสร้างด้านการมีส่วนร่วมในการแจ้งเตือน ด้านการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในระยะก่อนเกิดภัย (Warning Phase) ระยะเกิดภัย (Impact Phase)...
Read More
คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแจ้งประกาศคณะโลจิสติกส์ ที่ 20/2566 เรื่อง ห้ามกระทำการใดที่ผิดกฎหมายหรือฝ่าฝืนข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา(light bulb) เพื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและสร้างบรรยากาศที่ดีของสังคมแห่งการเรียนรู้ต่อไป
Read More