ประกาศคณะโลจิสติกส์ ที่ 20/2566 เรื่อง ห้ามกระทำการใดที่ผิดกฎหมายหรือฝ่าฝืนข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา(light bulb)

คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ขอแจ้งประกาศคณะโลจิสติกส์ ที่ 20/2566 เรื่อง ห้ามกระทำการใดที่ผิดกฎหมายหรือฝ่าฝืนข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา(light bulb)

เพื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและสร้างบรรยากาศที่ดีของสังคมแห่งการเรียนรู้ต่อไป