เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ The 2023 International Electrical Engineering Congress (iEECON2023)

เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ The 2023 International Electrical Engineering Congress (iEECON2023)

เมื่อวันที่ 9 – 10 มีนาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์ ขันธสะอาด อาจารย์ประจำคณะโลจิสติกส์ ได้มีโอกาสเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ The 2023 International Electrical Engineering Congress (iEECON2023) ณ โรงแรม Deevana Krabi Resort จังหวัดกระบี่ โดยทางอาจารย์ได้นำเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อ “Investigating the applicable position of established cloud servers using the hybrid partitional clustering” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบวัดคุณภาพสัญญาณอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ของผู้ให้บริการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดยผลงานวิจัยดังกล่าวจะได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลของ IEEE Xplore ในลำดับถัดไป