ศึกษาดูงานสำนักงานศุลกากรและการท่าเรือแหลมฉบัง

ศึกษาดูงานสำนักงานศุลกากรและการท่าเรือแหลมฉบัง

เมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนิรุทธ์ ขันธสะอาด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัปตัน ผสันต์ ธัมปราชญ์ ได้พานิสิตสาขาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี ชั้นปีที่ 4 เดินทางไปสำนักงานศุลกากรการท่าเรือแหลมฉบัง ได้เรียนรู้วิธีการและการขั้นตอนการทำงานของศุลกากร ทำให้ทราบระบบการทำงานทั้งการนำเข้า-ส่งออกสินค้า ในการบริหารจัดการในท่าเรือแหลมฉบังผ่านการบรรยาย นอกจากนี้ได้รู้เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการตรวจวิเคราะห์สินค้าภายในตู้คอนเทนเนอร์ ทั้งแบบ Fast Scan ที่รถบรรทุกสามารถขับผ่านได้ และอีกรูปแบบที่ใช้ตรวจสอบตู้สินค้าที่ขนด้วยการขนส่งทางราง ผ่านการ X-ray Scan ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทางกรมศุลกากรได้นำมาใช่เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจปล่อยสินค้าและป้องกันการลักลอบนำเข้าสินค้าและสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งต้องห้ามต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ทางนิสิตได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมบริเวณด้านในของท่าเรือแหลมฉบัง ทั้งในส่วนของบริเวณที่เป็นจุดสแกนตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรทุกมากับรถไฟ ลานกองเก็บ และท่าเทียบเรือสำหรับขนย้ายสินค้าประเภท Ro-Ro และขนย้ายตู้คอนเทนเนอร์