Logistics Talk ครั้งที่ 20

Logistics Talk ครั้งที่ 20

Logistics Talk ครั้งที่ 20
“การดูแลสุขภาพของคนทำงานในอุตสาหกรรมพาณิชยนาวีและการป้องกันโรคทางเวชศาสตร์ทางทะเล”
📌 นำไปใช้ในการเตรียมตัวฝึกงานหรือทำงานในเรือสินค้าวิ่งระหว่างประเทศหรือสหกิจศึกษา
📌 นำไปใช้ในการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับทางทะเล
🤵🏻 โดยนายแพทย์ขจรยุทธ บางท่าไม้
วันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง LOG 2-401 (ตึกใหม่)
📲 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณริท โทร. 038-103-102