ประกาศคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๓/๒๕๖๖

ประกาศคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๓/๒๕๖๖
เรื่อง รับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมผู้มีความรู้ความสามารถเป็นอาจารย์ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา