งานประชุมวิชาการ Smart Logistics ครั้งที่ 2
เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 – 12.30 น. คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เป็นเจ้าภาพร่วมกับ คณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จัดงานการประชุมวิชาการ Smart Logistics Conference (SLC) ครั้งที่ 2 เพื่อให้นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา บุคคลทั่วไปที่สนใจ รวมถึงผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวข้องทางด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ทั้งในระดับภาครัฐและเอกชน ได้มีเวทีในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ...
Read More